بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2018-05-08

عنوان : ( ارائه الگوریتم بهبودیافته اجتماع ذرات برای مسئله تجدید ارایش شبکه توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان )

نویسندگان: حسین لطفی , رضا قاضی , محمدباقر نقیبی سیستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ت- جدید ارایش شبکه توزیع یک مسئله بهینهسازی در سیستم قدرت است که با تغییر وضعیت سوئیچینگ انجام میگیرد. در این مقاله، مسئله تجدید ارایش در حضور منابع تولید پراکنده بهینهسازی شده است.در مسائل متداول تجدید ارایش شبکه توزیع،معمولا قید قابلیت اطمینان بر اورده نمیشود و معمولا تلفات و یا انحراف ولتاژ باس ها به عنوان تابع هدف انتخاب میشود. در این مقاله، مسئله چند هدفه به صورت ترکیبی از قابلیت اطمینان در کنار تلفات شبکه و تعداد عملیات سوئیچینگ به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است.با اضافه شده قابلیت اطمینان مسئله پیچیدهتر شده است و نیاز به یک روش دقیق برای حل مسئله بهینه سازی چند هدفه خواهد بود. به منظور رفع مشکل همگرایی الگوریتم متداول اجتماع ذرات و پیدا کردن ارایش بهینه فیدرهای توزیع در این مقاله از الگوریتم پیشنهادی استفاده شده به نام الگوریتم بهبودیافته اجتماع ذرات که ترکیبی از الگوریتمهای اجتماع ذرات و جهش قورباغه میباشد. به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی ، بر روی سیستم 33 باسه تست شده است و نتایج ان با الگوریتمهای جهش قورباغه و اجتماع ذرات مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ت- جدید ارایش شبکه توزیع, الگوریتم بهبودیافته اجتماع ذرات, قابلیت اطمینان, تلفات شبکه, بهینهسازی چند هدفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070652,
author = {حسین لطفی and قاضی, رضا and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {ارائه الگوریتم بهبودیافته اجتماع ذرات برای مسئله تجدید ارایش شبکه توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان},
booktitle = {بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلید واژه ت- جدید ارایش شبکه توزیع،الگوریتم بهبودیافته اجتماع ذرات،قابلیت اطمینان،تلفات شبکه،بهینهسازی چند هدفه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه الگوریتم بهبودیافته اجتماع ذرات برای مسئله تجدید ارایش شبکه توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان
%A حسین لطفی
%A قاضی, رضا
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2018

[Download]