نقد ادبی, دوره (5), شماره (17), سال (2012-5) , صفحات (159-175)

عنوان : ( الگوهای مصوّرسازی داستان شاپور نقّاش )

نویسندگان: فاطمه ماه وان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگارگران مضامین مختلفی از متون ادبی را به تصویر می­کشیدند. اما تصویرگری اثر ادبی آن گاه جذبه بیشتری پیدا می­کرد که نگارگر داستانی را با مضمون هنرمندی یک نقاش به نقش درمی آورد. داستانی که از بیشترین ارتباط با زندگی، علایق و تمایلات نگارگر برخوردار است. چنین مضمونی این سؤال را در ذهن مخاطب، و بی تردید در ذهن نگارگر، ایجاد می کند که چه شیوه ای را برای تصویرگری این مضمون باید برگزید؟ در این جستار درصدد هستیم تا ضمن مطرح کردن دو فرضیه، شیوه­های مصوّرسازی داستانی با مضمون هنرمندی یک نقاش را بررسی کنیم. این پژوهش بررسی دو نگاره از میرک با مضمون هنرمندی شاپور نقاش در خسرو و شیرین نظامی را شامل می شود. در این بررسی درپی آنیم تا ضمن تحلیل شیوه­های مصوّرسازی مضمون هنرمندی نقاش، کارکرد و نقش هریک از شیوه­های محتمل را نیز تبیین کنیم. همچنین برآنیم تا به الگویی از مصوّرسازی مضمون هنرمندی نقاش دست یابیم.

کلمات کلیدی

, نگارگری, خسرو و شیرین, میرک, مکتب بهزاد, مصوّرسازی, شاپور نقاش, داستان نقاش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070672,
author = {ماه وان, فاطمه},
title = {الگوهای مصوّرسازی داستان شاپور نقّاش},
journal = {نقد ادبی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {17},
month = {May},
issn = {2008-0360},
pages = {159--175},
numpages = {16},
keywords = {نگارگری، خسرو و شیرین، میرک، مکتب بهزاد، مصوّرسازی، شاپور نقاش، داستان نقاش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوهای مصوّرسازی داستان شاپور نقّاش
%A ماه وان, فاطمه
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2012

[Download]