نقد ادبی, دوره (6), شماره (22), سال (2013-9) , صفحات (137-172)

عنوان : ( قابلیّت های مقامات حریری در تصویرگری )

نویسندگان: فاطمه ماه وان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: نگارگر برای مصوّرسازی، ویژگی¬های تصویری متن ادبی را اخذ کرده و آن¬ را در قالبی هنری به تصویر می¬کشد. قابلیّت¬های تصویری متون یکسان نیست و شیوه مصوّرسازی به فراخور قابلیّت¬های تصویریِ متن، تغییر می¬کند. در این جستار با انطباقِ عناصر متنی و ساختارهای تصویریِ مقامات حریری، درصدد برآمدیم تا قابلیّت¬های تصویری نوع ادبیِ مقامه را بررسی کنیم. پرسش پژوهش، این است که آیا نوع ادبی مقامه، شیوه خاصی از تصویرگری را طلب می¬کند؟ ویژگی¬های سبکی مقامه چه تأثیری بر نوع تصویرگری آن دارد؟ برای پاسخ به پرسش مذکور، متن مقامات حریری را با نگاره¬های آن انطباق می¬¬دهیم. حاصل انطباق متن و تصویر، دو ساختار کلّی را در تصویرسازی مقامات حریری نمایان می¬¬سازد: 1ـ ساختارهای تصویری همانند 2ـ ساختارهای تصویری چندگانه. حاصل پژوهش، مبیّن سبک شاخصی از تصویرسازی در مقامات حریری است که می¬توان آن را به عنوان الگوی تصویرسازیِ مقامات معرّفی کرد.

کلمات کلیدی

, مقامات حریری, تصویرگری, نگارگری, مقامه, نسخ مصوّر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070673,
author = {ماه وان, فاطمه},
title = {قابلیّت های مقامات حریری در تصویرگری},
journal = {نقد ادبی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {22},
month = {September},
issn = {2008-0360},
pages = {137--172},
numpages = {35},
keywords = {مقامات حریری، تصویرگری، نگارگری، مقامه، نسخ مصوّر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قابلیّت های مقامات حریری در تصویرگری
%A ماه وان, فاطمه
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2013

[Download]