همایش بین‌المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی‌شیر نوایی , 2015-02-07

عنوان : ( خمسه نگاری: تداوم سنّت های تصویری از خمسه نظامی تا خمسۀ امیر علی شیر نوایی )

نویسندگان: فاطمه ماه وان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان آثار ادبی، قلّه هایی است که نه تنها جایگاه یک اثر ادبی شاخص را یافته بلکه موجد آثار ادبی و هنری دیگری نیز شده است. خمسة امیر علیشیر نوایی، از زمرة آثاری است که هم برای ادیبان جاذب بوده است و هم نگارگران را به تصویرگری راغب کرده است. نگارگران زرّین کلک، آثار امیر علیشیر نوایی را به تصویر درآورده اند و امروزه نگاره-های ارزشمندی از این آثار موجود است. نسخ مصوّر خمسة امیر علیشیر، از دو منظر قابل بررسی است: رویکرد متنی و رویکرد تصویری. پژوهش های ادبی معطوف به بررسی متنی و پژوهش های هنری معطوف بر رویکرد تصویری است. در این میان، ضرورت پژوهش هایی بینارشته ای که دو رویکرد ادبی و هنری را تلفیق کند نیز احساس می شود. رویکردی که ارتباط متن و تصویر را بررسی کرده و چگونه برگرفتگی تصویر از متن را مطالعه کند. یکی از نسخ مصوّر خمسة امیر علیشیر، مورّخ قرن 10 و به شمارة نسخه شماره W.663 محفوظ در موزة هنری والترز آمریکا است. پژوهش حاضر، با رویکردی بینارشته ای به بررسی ارتباط نگاره و متن در نسخة مذکور می پردازد. این جستار به این پرسش پاسخ می گوید که چگونه متن خمسه امیر علیشیر، مبنای تصویرگری قرار گرفته است؟ همچنین به بررسی این نکته می پردازد که چه نوع ارتباطی میان نگاره های خمسة نوایی و خمسة نظامی برقرار است. آیا نگاره های خمسه نظامی، اساس شکل گیری نگاره های خمسة نوایی بوده است؟ روش پژوهش بر اساس قیاس نگاره های خمسة نوایی با خمسة نظامی است. در این قیاس، رابطة این دو اثر هنری بررسی می شود تا روشن شود که آیا اساس رابطة این دو اثر، بر مبنای برگرفتگی است؟ به عبارت دیگر حضور یک اثر هنری (خمسة نظامی) در شکل گیری اثر هنری دیگر (خمسة نوایی) بررسی می شود. حاصل پژوهش، تداوم سنن تصویری خمسه نگاری در نگاره های خمسة امیر علیشیر نوایی را نشان می دهد. این بررسی راهشگای منظری جدید در بررسی نسخه های مصوّر آثار امیر علیشیر نوایی است.

کلمات کلیدی

, امیر علیشیر نوایی, نظامی گنجوی, خمسه نگاری, خمسة امیر علیشیر نوایی, خمسة نظامی, مکتب هرات, نسخه شناسی, نگارگری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070679,
author = {ماه وان, فاطمه},
title = {خمسه نگاری: تداوم سنّت های تصویری از خمسه نظامی تا خمسۀ امیر علی شیر نوایی},
booktitle = {همایش بین‌المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی‌شیر نوایی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {امیر علیشیر نوایی، نظامی گنجوی، خمسه نگاری، خمسة امیر علیشیر نوایی، خمسة نظامی، مکتب هرات، نسخه شناسی، نگارگری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خمسه نگاری: تداوم سنّت های تصویری از خمسه نظامی تا خمسۀ امیر علی شیر نوایی
%A ماه وان, فاطمه
%J همایش بین‌المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی‌شیر نوایی
%D 2015

[Download]