اطلاع شناسی, دوره (5), شماره (3), سال (2008-5) , صفحات (29-58)

عنوان : ( توازن اطلاعاتی در سطح ملی: نگاهی به نقش دولتها و کتابخانه ها در توزیع و دسترسی به اطلاعات )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اطلاعات عنصری راهبردی در مدیریت جوامع انسانی است.لذا مدیریت‌ نحوه توزیع و استفاده از آن نیز از جمله بحث‌انگیزترین مسائل مطرح‌ در مطالعات جامعه شناختی مرتبط با حوزهء آگاهی‌های اجتماعی است. چنانچه اطلاعات را مصداق بارز قدرت نرم بدانیم.توزیع متوازن‌ اطلاعات در جامعه.نهایتا منجر به توزیع قدرت نرم در سطح جامعه‌ خواهد شد.ضریب نفوذ اطلاعات معتبر در جامعه و به عبارت دیگر تعداد شهروندان آگاه از معیارهای تعیین‌کننده میزان توازن اطلاعات‌ در میان جوامع مختلف است.عناصر اطلاعاتی متعددی در کنار عوامل‌ سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی به ضریب نفوذ پیش‌گفته تأثیر دارند.از میان این گسترهء وسیع،تأکید نوشتار حاضر به تأثیر دو عنصر دولت(بعد کلان)و کتابخانه‌ها(بعد خرد).به منزله دو نمونه‌ پراهمیت،بر توازن و یا عدم توازن اطلاعاتی در جامعه است.

کلمات کلیدی

, کتابخانه , دسترسی به اطلاعات , توازن اطلاعاتی , سیاست اطلاعاتی دولت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070688,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {توازن اطلاعاتی در سطح ملی: نگاهی به نقش دولتها و کتابخانه ها در توزیع و دسترسی به اطلاعات},
journal = {اطلاع شناسی},
year = {2008},
volume = {5},
number = {3},
month = {May},
issn = {1735-0662},
pages = {29--58},
numpages = {29},
keywords = {کتابخانه ،دسترسی به اطلاعات ،توازن اطلاعاتی ،سیاست اطلاعاتی دولت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توازن اطلاعاتی در سطح ملی: نگاهی به نقش دولتها و کتابخانه ها در توزیع و دسترسی به اطلاعات
%A ارسطوپور, شعله
%J اطلاع شناسی
%@ 1735-0662
%D 2008

[Download]