کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (9-38)

عنوان : ( خانواده‏ های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست‏ های رایانه‏ ای: نگاه کاربران به موجودیت‏ های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی (FRBR) )

نویسندگان: شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی همخوانی میان الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏های کتابشناختی با فهرستهای رایانه‏ای کنونی از رویکردی کاربرگراست. در این راستا، دیدگاه کاربران بالقوة فهرستهای رایانه‏ای نسبت به موجودیتهای مختلف الگو و خانواده‏های کتابشناختی، بررسی شد. بدین منظور، خانواده کتابشناختیِ شاهنامه فردوسی به منزلة نمونه انتخاب شد و یک مجموعه 40 کارتی در پیوند با این خانواده‏ در اختیار یک گروه 30 نفری از افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه شاهنامه‎پژوهی قرار گرفت. طی نشستهای صورت گرفته با این افراد، نگاه و دسته‏بندی کلی آنها نسبت به خانواده کتابشناختی، همخوانی دیدگاه آنها با موجودیتهای الگوی ملزومات کارکردی و اولویت‏بندی آنها روی موجودیتهای مختلف الگو در پیوند با یک نیاز خاص، بررسی گردید. در پیوند با خانواده کتابشناختی شاهنامه، 11 خوشه توسط مصاحبه‎شوندگان شناسایی گردید. نتایج حاکی از آن است که با توجه به موجودیتهای الگو، ودر پیوند با دسته‏بندی اعضای خانواده کتابشناختی به صورت کلی، رویکرد کاربران بالقوه رویکردی از بالا به پایین است و آنها در مواجهه با اعضای خانواده کتابشناختی، ابتدا اثر اصلی، سپس بیانها، قالبها و در نهایت مدرکها را شناسایی می‏کنند. این درحالی است که در پیوند با یک نیاز اطلاعاتی خاص، کاربران رویکردی پایین به بالا داشته و ابتدا مدرک جایگزین، و سپس قالب جایگزین از سوی آنها انتخاب شده و در صورت نبود موارد پیش‏گفته، به بیانها و اثرهای دیگر مراجعه می‏کنند. از دستاوردهای این پژوهش، ایجاد زمینة لازم جهت پیشنهاد درخت‌واره‏ای برای خانواده کتابشناختی شاهنامه و نیز ارائه الگویی مفهومی در زمینه پیاده‏سازی دستاوردهای این پژوهش در فهرستهای رایانه‏ای بوده است.

کلمات کلیدی

الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏های کتابشناختی؛ خانواده‏های کتابشناختی؛ مطالعه تطبیقی؛ شاهنامه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070701,
author = {ارسطوپور, شعله and فتاحی, سیدرحمت اله and پریرخ, مهری},
title = {خانواده‏ های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست‏ های رایانه‏ ای: نگاه کاربران به موجودیت‏ های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی (FRBR)},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {1680-9637},
pages = {9--38},
numpages = {29},
keywords = {الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏های کتابشناختی؛ خانواده‏های کتابشناختی؛ مطالعه تطبیقی؛ شاهنامه فردوسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خانواده‏ های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست‏ های رایانه‏ ای: نگاه کاربران به موجودیت‏ های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی (FRBR)
%A ارسطوپور, شعله
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A پریرخ, مهری
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2011

[Download]