کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (15), شماره (3), سال (2012-10) , صفحات (58-79)

عنوان : ( بررسی امکان رتبه بندی مجدد نتایج جستجو برمبنای درجه و دشواری متن به صورت خودکار: مورد کاوی متون تخصصی حوزه علوم رایانه و فناوری اطلاعات )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این پژوهش، امکان‌سنجی استفاده از شاخصهای خوانایی مفهوم پایه و سنتی در بازآرایی و رتبه‌بندی مجدد نتایج جستجو در حوزه علوم رایانه و فناوری اطلاعات است. پیشتر از شاخصهای سنجش‌خوانایی با هدف درجه‌بندی متون برای آموزش استفاده می‌شد، حال آنکه گرایش به استفاده از این شاخصها در بازیابی اطلاعات، رویکرد جدیدی است که به عنوان یک راهکار جایگزین برای تعیین خودکار سطح مخاطبان یک سند بازیابی شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش‏شناسی: بدین منظور، ابتدا با استفاده از ابزار google trends عبارتهای جستجو با بیشترین فراوانی در سطح اینترنت در حوزه علوم رایانه شناسایی شده و بر این اساس 28 جستجو صورت گرفت. در این مرحله، مدارک بازیابی شده از نظر شاخصهای فلش - دیانی، دامنة مدرک و همگرایی مدرک بررسی و در مرحلة بعد نتایج حاصل از این بررسی با نظرهای خوانندگان غیرمتخصص مقایسه شد. بدین منظور، نمونه‌هایی از هریک از این متون برای رتبه‌بندی در اختیار 30 نفر (فاقد تحصیلات آکادمیک در حوزه علوم رایانه) قرار گرفت. یافته‏ ها: در مرحلة اول، نتایج بررسیها نشان می‌دهد امکان استفاده از شاخص ترکیبی دامنه - همگرایی مدرک برای متون وجود دارد. یافته‌های مرحلة دوم بررسی، از عملکرد بهتر رتبه‌بندی برمبنای شاخصِ ترکیبیِ تشکیل شده حکایت داشت.

کلمات کلیدی

, شاخص خوانایی فلش , دیانی؛ شاخص خوانایی دامنة مدرک؛ شاخص خوانایی همگرایی مدرک؛ رتبه‌بندی خوانایی در بازیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070706,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {بررسی امکان رتبه بندی مجدد نتایج جستجو برمبنای درجه و دشواری متن به صورت خودکار: مورد کاوی متون تخصصی حوزه علوم رایانه و فناوری اطلاعات},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {15},
number = {3},
month = {October},
issn = {1680-9637},
pages = {58--79},
numpages = {21},
keywords = {شاخص خوانایی فلش - دیانی؛ شاخص خوانایی دامنة مدرک؛ شاخص خوانایی همگرایی مدرک؛ رتبه‌بندی خوانایی در بازیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان رتبه بندی مجدد نتایج جستجو برمبنای درجه و دشواری متن به صورت خودکار: مورد کاوی متون تخصصی حوزه علوم رایانه و فناوری اطلاعات
%A ارسطوپور, شعله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2012

[Download]