کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (16), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (37-57)

عنوان : ( سنجش تناسب سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز )

نویسندگان: عبدالرسول خسروی , خدیجه احمدزاده , شعله ارسطوپور , رحیم طهماسبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی همزمانسطحسوادسلامتبیمارانمبتلابهدیابتمراجعه‌کنندهبهمراکزبهداشتی‌درمانی شهر شیراز وتناسبخواناییمنابعآموزشیدردسترساینبیماران انجام شده است. روش‌شناسی: در این پژوهش توصیفی، سواد سلامت 400 بیمار دیابتی مراجعه‌کننده به مراکزبهداشتی‌درمانی شهر شیراز به شیوة نمونه‌گیری در دسترس و 22 منبع آموزش به بیمار در دسترس این بیماران اندازه‌گیری شد. داده‌های مربوط به سواد سلامت با استفاده از آزمون هنجاریابی شده سواد سلامت عملکردی بزرگسالان و خوانایی به وسیلة شاخص فلش‌دیانی به دست آمد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد سواد سلامت بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز در سطح مرزی قرار دارد؛ این در حالی است که منابع آموزش به بیمار نیز از نظر میزان خوانایی دشوار بودند (میانگین خوانایی40). نتیجه پژوهش همچنین نشان دهندة نبود تناسب میان خوانایی منابع آموزشی و سواد سلامت بیماران بود.

کلمات کلیدی

سواد سلامت؛ خوانایی؛ بیماران دیابتی؛ منابع آموزش به بیمار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070710,
author = {عبدالرسول خسروی and خدیجه احمدزاده and ارسطوپور, شعله and رحیم طهماسبی},
title = {سنجش تناسب سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2013},
volume = {16},
number = {3},
month = {October},
issn = {1680-9637},
pages = {37--57},
numpages = {20},
keywords = {سواد سلامت؛ خوانایی؛ بیماران دیابتی؛ منابع آموزش به بیمار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش تناسب سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز
%A عبدالرسول خسروی
%A خدیجه احمدزاده
%A ارسطوپور, شعله
%A رحیم طهماسبی
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2013

[Download]