کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (17), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (135-161)

عنوان : ( پژوهش‎سنجی نشریات علم اطلاعات و دانش شناسی: رویکردی روش‏شناسانه به مقالات پژوهشی منتشر شده در 10 نشریه علم اطلاعات )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی روش‏شناسانه مقالات پژوهشی منتشر شده در نشریات علم اطلاعات و دانش‏شناسی کشور طی سالهای 1380 تا 1390 است. روش: به منظور دستیابی به این هدف، تمامی مقالات 10 نشریه منتخب حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی کشور (211 شماره و 2118 مقاله) با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی گردید. تعداد مقالات پژوهشی، پیروی مقالات پژوهشی از ساختار ایمراد (دارا بودن چهار بخش مقدمه، روش، نتایج و بحث)، روشهای پژوهشی و آزمونهای آماری مورد استفاده، از جمله مقوله‏های مورد بررسی بوده‌اند. یافته‏ ها:نتایج این بررسی حاکی از آن است که از 2118 مقاله، بیش از 57% ماهیت پژوهشی داشته‏ و در بازه زمانی مورد نظر، تعداد این مقالات همواره رشد داشته است. همچنین تعداد مقالاتی که به طور کلی از ساختار ایمراد پیروی نمی‏کنند، کمتر از 3% است. بیشترین روش پژوهشی مورد توجه، روش پیمایشی (فراوانی 662) با استفاده از پرسشنامه (فراوانی 597) است. همچنین آزمون‏های تی، مجذور کا و همبستگی پیرسون به ترتیب از کاربردترین آزمونهای آماری در مقالات منتشر شده می‏باشند.

کلمات کلیدی

نشریه‏ های علم اطلاعات و دانش ‏شناسی؛ شیوه ‏های پژوهش در علم اطلاعات و دانش‏ شناسی؛ نشریات علم اطلاعات و دانش ‏شناسی؛ نشریات کتابداری و اطلاع ‏رسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070711,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {پژوهش‎سنجی نشریات علم اطلاعات و دانش شناسی: رویکردی روش‏شناسانه به مقالات پژوهشی منتشر شده در 10 نشریه علم اطلاعات},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2014},
volume = {17},
number = {1},
month = {April},
issn = {1680-9637},
pages = {135--161},
numpages = {26},
keywords = {نشریه‏ های علم اطلاعات و دانش ‏شناسی؛ شیوه ‏های پژوهش در علم اطلاعات و دانش‏ شناسی؛ نشریات علم اطلاعات و دانش ‏شناسی؛ نشریات کتابداری و اطلاع ‏رسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهش‎سنجی نشریات علم اطلاعات و دانش شناسی: رویکردی روش‏شناسانه به مقالات پژوهشی منتشر شده در 10 نشریه علم اطلاعات
%A ارسطوپور, شعله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2014

[Download]