پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (245-262)

عنوان : ( بررسی صرفی و معنایی اصطلاحات و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی )

نویسندگان: فاطمه احمدی نسب , شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: از آنجا که واژگان تخصصی حوزه‌های مختلف دانش ابزار انتقال مفاهیم آن حوزه به شمار می‌روند، انتخاب آن‌ها بایستی بر اساس اصول و ضوابط واژه‌گزینی مناسب باشد. به همین دلیل معادل‌یابی از حساسیت خاصی برخوردار است. بدیهی است با انتخاب درست واژگان تخصصی، به نشر دانش و تبدیل زبان فارسی به زبان بومی علم نیز کمک می‌شود. پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به این نیاز مهم، در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی انجام شده است. روش: این پژوهش توصیفی است و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. بدین منظور ۱۵۱۰ واژه تخصصی فارسی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی به‌صورت مقابله‌ای با معادل‌های انگلیسی خود مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که فرایندهای واژه‌گزینی زبان فارسی در این حوزه را گروه نحوی با ۲۱/۷۷ درصد، واژه‌سازی با ۱۴/۱۸درصد، وام‌گیری با ۹۸/۲ درصد و بالاخره هم‌پایگی با ۵۸/۱ درصد تشکیل می‌دهد و اختصارسازی سهم اندکی در واژه‌سازی فارسی دارد. همچنین مشاهده گردید که حشو در معادل‌یابی، عدم توجه به هسته و وابسته واژگانی، عدم توجه به خوشه واژگانی، گرده‌برداری افراطی، و ... از عمده ایرادهای صرفی و معنایی در فرایند واژه‌سازی فارسی در این حوزه می‌باشند.

کلمات کلیدی

اصول و ضوابط واژه‌گزینی; علم اطلاعات و دانش‌شناسی; واژه‌گزینی; فرایندهای واژه‌سازی; فرهنگستان زبان و ادب فارسی; واژگان تخصصی; معادل‌یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070715,
author = {فاطمه احمدی نسب and ارسطوپور, شعله},
title = {بررسی صرفی و معنایی اصطلاحات و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی},
journal = {پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {2251-6344},
pages = {245--262},
numpages = {17},
keywords = {اصول و ضوابط واژه‌گزینی; علم اطلاعات و دانش‌شناسی; واژه‌گزینی; فرایندهای واژه‌سازی; فرهنگستان زبان و ادب فارسی; واژگان تخصصی; معادل‌یابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی صرفی و معنایی اصطلاحات و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
%A فاطمه احمدی نسب
%A ارسطوپور, شعله
%J پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
%@ 2251-6344
%D 2015

[Download]