پژوهش های کاربردی علوم آب, دوره (3), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (49-60)

عنوان : ( مروری بر تحقیقات انجام شده در رودخانه های پیچانی به منظور ارائه زمینه های پژوهشی لازم در آنها )

نویسندگان: کاظم اسماعیلی , حسنا شفایی , سیده وحیده مرتضوی امیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیندهای مورفولوژی در رودخانه ممکن است اثرهای قابل توجهی روی محیط زیست و جامعه داشته باشد. ایجاد قوس در رودخانههای آبرفتی به پیوستگی تغییرات سینوسی رودخانه با رسوبات آبرفتی فرسایش پذیر اشاره دارد. در رودخانه پیچانی خمها با دامنه و شعاع انحنای مختلف یک کانال سینوسی پیوسته را شکل میدهد. رودخانه پیچانی در نتیجه تعاملات پیچیده بین جریان، رسوب بستر، مواد ساحل و پوشش گیاهی آغاز میشود. فرسایش ساحل بیرونی و انباشتگی بار نقطهای سبب افزایش تدریجی خم سینوسی، دامنه و در نهایت تشکیل یک سینوس میگردد. پیچ رودخانهها از نظر شرایط زمینشناسی، دریانوردی، رسوب و همچنین به دلیل پیچیدگی )cutoff( ناگهانی یا گردن پیچانی فرآیندهای پیچانی از اهمیت زیادی برخوردارند. در این مقاله با بررسی تقریباً تمامی منابع پژوهشی انجام شده در این زمینه به بررسی فرآیندهای پیچانی، پارامترهای مؤثر بر آن و نیزمقایسه مدلهای عددی مورد استفاده روی رودخانه پیچانی پرداخته میشود. در انتها خلاءهای مطالعاتی گذشته و زمینههای تحقیقاتی لازم در آینده، پیشنهاد شده است

کلمات کلیدی

, رودخانه پیچانی, مورفولوژی, مئاندر, مدلهای عددی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070728,
author = {اسماعیلی, کاظم and شفایی, حسنا and مرتضوی امیری, سیده وحیده},
title = {مروری بر تحقیقات انجام شده در رودخانه های پیچانی به منظور ارائه زمینه های پژوهشی لازم در آنها},
journal = {پژوهش های کاربردی علوم آب},
year = {2018},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {****-0212},
pages = {49--60},
numpages = {11},
keywords = {رودخانه پیچانی، مورفولوژی، مئاندر، مدلهای عددی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر تحقیقات انجام شده در رودخانه های پیچانی به منظور ارائه زمینه های پژوهشی لازم در آنها
%A اسماعیلی, کاظم
%A شفایی, حسنا
%A مرتضوی امیری, سیده وحیده
%J پژوهش های کاربردی علوم آب
%@ ****-0212
%D 2018

[Download]