یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03

عنوان : ( بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر کیفیت زعفران )

نویسندگان: محمدحسین عباسپور فرد , زهرا کریمی ولوجائی , محمدحسین آق خانی , سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه زعفران یکی از با ارزشترین محصول کشاورزی است، به طوری که کلالهی آن گرانبهاترین ادویه جهان محسوب میشود. این گیاه چند ساله، بومی ایران است و کشاورزان استانهای خراسان تامینکنندگان عمده این محصول در جهان هستند. کاهش کیفیت زعفران از نظر مشخصههای میکروبی و ظاهری از مهمترین چالشها و از عوامل موثر در رکود صادرات این محصول میباشد. یکی از عوامل مهم در رقابت بازارهای جهانی، استفاده از پوششهای بستهبندی مرغوب به منظور حفظ کیفیت آن میباشد. هدف از این مطالعه تهیه فیلمهای نانو کامپوزیتی بر پایهی پلی وینیل الکل حاوی نانو ذرات فلزی نقره و اکسید روی و بررسی کیفیت زعفران بود. پس از ساخت فیلمها، آزمونهای میکروسکوپ الکترون عبوری و الکترون روبشی انجام شد. تصاویر حاصل از این آزمونها نشاندهنده پخش یکنواخت نانو ذرات نقره و اکسیدروی بر سطح فیلم بود. بررسیهای کیفی پس از بستهبندی زعفران در دمای 25 درجه سلسیوس طی 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 و 12 هفته انجام گرفت. نتایج نشان دادند که نانوکامپوزیت ترکیبی اکسید روی و نقره در حفظ شاخص کیفی )کروسین، پیکروکروسین و سافرانال(، نقش بسزایی را ایفا کردند.

کلمات کلیدی

, زعفران, نانوذرات اکسید روی, نانوذرات نقره.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070737,
author = {عباسپور فرد, محمدحسین and کریمی ولوجائی, زهرا and آق خانی, محمدحسین and طریقی, سعید},
title = {بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر کیفیت زعفران},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {زعفران، نانوذرات اکسید روی، نانوذرات نقره.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر کیفیت زعفران
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A کریمی ولوجائی, زهرا
%A آق خانی, محمدحسین
%A طریقی, سعید
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2018

[Download]