Journal of Statistical Sciences, دوره (12), شماره (2), سال (2018-12) , صفحات (295-321)

عنوان : ( آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک )

نویسندگان: وحیده احراری خلف , سیمیندخت براتپورباجگیران , آرزو حبیبی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنتروپی نقش اساسی در مباحث قابلیت اعتماد و مطالعات طول عمر سیستم ها ایفا می کند. در مطالعات اخیر توجه زیادی به استفاده از تابع چندک، خواص و کاربردهای آن به عنوان رویکردی جایگزین در تشخیص مدل های آماری و تحلیل داده ها شده است. در مقاله حاضر آنتروپی مانده تسالیس مبتنی بر تابع چندک معرفی و به بررسی خواص آن در مدل های پیوسته پرداخته می شود. با در نظر گرفتن توزیع های طول عمر خاص، صورت هایی بسته برای آنتروپی مانده تسالیس چندکی به دست آورده و خواص یکنوایی آنها را مورد مطالعه قرار داده و به مشخص سازی بر اساس این آنتروپی پرداخته شده است. همچنین اندازه واگرایی تسالیس بر مبنای تابع چندک و شکل چندکی آن برای متغیر مانده عمر به دست آورده می شود. در نهایت یک برآوردگر برای آنتروپی مانده تسالیس چندکی معرفی شده و با مطالعه شبیه سازی، عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, آنتروپی مانده تسالیس, آنتروپی شانون, اندازه واگرایی تسالیس, مانده طول عمر, تابع چندک, ترتیب های تصادفی و مشخص سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070754,
author = {احراری خلف, وحیده and براتپورباجگیران, سیمیندخت and حبیبی راد, آرزو},
title = {آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک},
journal = {Journal of Statistical Sciences},
year = {2018},
volume = {12},
number = {2},
month = {December},
issn = {0376-7922},
pages = {295--321},
numpages = {26},
keywords = {آنتروپی مانده تسالیس، آنتروپی شانون، اندازه واگرایی تسالیس، مانده طول عمر، تابع چندک، ترتیب های تصادفی و مشخص سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک
%A احراری خلف, وحیده
%A براتپورباجگیران, سیمیندخت
%A حبیبی راد, آرزو
%J Journal of Statistical Sciences
%@ 0376-7922
%D 2018

[Download]