اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (25), شماره (15), سال (2018-9) , صفحات (1-20)

عنوان : ( بررسی نقش متغیرهای مؤثر بر شاخص رفاه مؤسسه لگاتیوم با رویکرد لاجیت ترتیبی )

نویسندگان: حسین محمدی , مهدی محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از هدف‌های اصلی سیاست‌گذاران، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه است و یکی از شاخص‌های اصلی سنجش پیشرفت کشورها، شاخص رفاه آن کشور می‌باشد. شاخص رفاه تابعی از متغیرهای مختلفی در طول زمان است که توسط محققان و مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه لگاتیوم ارائه گردیده است. تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی و با توجه به رتبه‌بندی کشورها توسط مؤسسه لگاتیوم به چهار گروه کشورهای با رفاه پایین، رفاه پایین‌تر از متوسط، رفاه بالاتر از متوسط و رفاه بالا، به بررسی اثرات متغیرهای موردنظر بر شاخص رفاه برای سال ۲۰۱۵ بپردازد. متغیر وابسته سطح رفاه کشورها است که در چهار گروه مورداشاره مطابق با تقسیم‌بندی مؤسسه لگاتیوم، برای ۱۴۲ کشور ارائه شده است. متغیرهای توضیحی منتخب نیز شامل زیر شاخص‌های اقتصادی، کارآفرینی، حکومت، آموزش، سلامت و سرمایه‌های اجتماعی می‌باشد. نتایج تحقیق با توجه به تأیید شدن آزمون رگرسیون‌های موازی نشان داد که تمامی متغیرها به‌جز زیر شاخص آموزش، اثر مثبت و معنی‌داری بر شاخص رفاه دارند. همچنین مقدار اثر نهایی در زیر شاخص سلامت دارای بیشترین مقدار است و نشان می‌دهد که توجه کشورها به این زیر شاخص، جهت افزایش رفاه کلی یک جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

رفاه; شاخص لگاتیوم; لاجیت ترتیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070770,
author = {محمدی, حسین and محمودی, مهدی},
title = {بررسی نقش متغیرهای مؤثر بر شاخص رفاه مؤسسه لگاتیوم با رویکرد لاجیت ترتیبی},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2018},
volume = {25},
number = {15},
month = {September},
issn = {2251-7790},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {رفاه; شاخص لگاتیوم; لاجیت ترتیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش متغیرهای مؤثر بر شاخص رفاه مؤسسه لگاتیوم با رویکرد لاجیت ترتیبی
%A محمدی, حسین
%A محمودی, مهدی
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2018

[Download]