اقتصاد پولی، مالی, دوره (25), شماره (15), سال (2018-9) , صفحات (51-75)

عنوان : ( بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم انباشتگی وکالمن فیلتر )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , مصطفی سلیمی فر , فاطمه مردانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مفهوم نا سازگری زمانی، اگر در‌فاصله‌ زمانی t و t+s ترجیحات‌ یافن ‌‌آوری‌ تغییر‌ نکرده‌‌‌ و‌ شوک‌ پیش بینی‌نشده ای‌ نیز‌ روی‌ ندهد،‌ به‌ نظر‌ می رسد ‌سیاست‌اتخاذ‌ شده‌ در‌ زمان‌ حال‌ برای‌ آینده ،‌‌باید ‌در‌ موعد‌ مقرر‌ نیز‌ از‌ همان‌ درجه‌ اعتبار‌ برخوردار‌باشد؛‌ اما‌ گاهی‌ بنا بر‌ مصلحت اندیشی‌ مقامات‌ اجرایی‌ این ‌‌‌مهم‌ به‌ دست‌ نمی آید ‌. اگر‌ این ‌اقدام‌ سیاست گذاران‌ غافل گیرکننده‌ باشد،‌ این ‌امکان‌ وجود‌ دارد‌ که‌ موقعیتی‌ بهتر‌ از‌ آن چه‌ وعده‌ داده‌ شده،‌ حاصل‌شود. ‌اما‌ اگر‌این سیاست‌ پیش بینی‌شود،‌ بدون‌ تغییر‌ نرخ‌ بیکاری،‌ تورم‌ بالاتری‌ پدید‌ می آید. در‌این ‌معادلات‌ فضا حالت‌ و‌رهیافت‌کالمن ‌فیلتر‌ مورد‌استفاده‌ قرار‌ می‌‌‌‌‌ گیرد.‌ نتایج ‌بدست‌‌‌ آمده‌ نشان‌ دهنده‌ وجود‌ مسأله‌ ناسازگاری‌ زمانی‌ در‌ هر‌ دو‌ دوره‌ کوتاه‌ مدت‌ و‌ بلند مدت‌ در‌ اقتصاد‌ ایران‌‌‌‌‌ است‌ و‌ در‌نتیجه،‌ اقتصاد‌ نه‌ تنها‌ به‌ سطح‌ بیکاری‌ پایین تر‌ نمی رسد،‌ بلکه‌ در‌ همان‌ سطح‌ اشتغال،‌ تورمی‌ بالاتر تحقیق،‌وجود‌ مسأله‌ ناسازگاری‌ زمانی‌ در‌اقتصاد‌ ایران‌ در‌ دو‌ دوره‌ بلندمدت‌ و‌ کوتاه مدت‌ با‌ استفاده‌ از‌ الگوی‌ Ireland ‌(1999)‌ بررسی‌ میشود.‌ در‌ رابطه‌ با‌ دوره‌ بلندمدت،‌ هم انباشتگی‌ میان‌ متغیرهای‌فصلی‌ بیکاری‌ و‌ تورم‌ برای‌ دوره زمانی‌1369:2‌ تا‌ 1394:2 و ‌1381:1 تا‌ 1394:2آزمون‌شده‌ و‌ برای‌ کوتاه مدت‌ و‌ در‌ توضیح‌ پویایی‌ و‌ حرکت‌ همزمان‌ تورم‌ و‌بیکاری‌ با در‌نظر‌گرفتن ‌شوک‌‌‌‌‌‌ های ‌ غیرقابل‌مشاهده، معادلات‌ فضا ‌حالت‌ و‌ رهیافت‌ کالمن ‌فیلتر‌ مورد‌ استفاده‌ قرار‌ می‌‌‌‌‌ گیرد.‌ نتایج ‌بدست‌‌‌ آمده‌ نشان‌ دهنده‌ وجود‌ مسأله‌ ناسازگاری‌ زمانی‌ در‌هر‌ دو‌ دوره‌ کوتاه‌ مدت‌ و‌ بلند مدت‌ در‌اقتصاد‌ ایران‌‌‌‌‌ است و در نتیجه اقتصاد‌ نه‌ تنها‌ به‌ سطح‌ بیکاری‌ پایین تر‌ نمی رسد،‌ بلکه‌ در‌همان‌ سطح‌ اشتغال،‌ تورمی‌بالاتر را تجربه می کند.

کلمات کلیدی

, ناسازگاری‌زمانی, ‌تورم , ‌بیراری, ‌کالم ‌فیلتر, ‌فضا‌ا‌حالت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070772,
author = {فلاحی, محمدعلی and سلیمی فر, مصطفی and مردانی, فاطمه},
title = {بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم انباشتگی وکالمن فیلتر},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2018},
volume = {25},
number = {15},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {51--75},
numpages = {24},
keywords = {ناسازگاری‌زمانی،‌تورم ،‌بیراری،‌کالم ‌فیلتر،‌فضا‌ا‌حالت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم انباشتگی وکالمن فیلتر
%A فلاحی, محمدعلی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A مردانی, فاطمه
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2018

[Download]