کنفرانس فیزیک ایران , 2018-08-27

عنوان : ( بررسی ترکش کوارکها در برهمکنش الکترون پوزیترون )

نویسندگان: محمدرضا جعفری اصل , ریحانه صالح مقدم , محمدابراهیم زمردیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعهی برهمکنشهای هادرونی در بررسی نتایج دینامیک کوانتومی رنگ از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور توزیع احتمال ذرات را با استفاده از متغیرهای شکل رویداد در انرژیهای مختلف با یکدیگر مقایسه میکنیم. یکی از متغیرها که در بررسی دینامیک کوانتومی رنگ مورد استفاده قرار میگیرد، اسفریسیتی )کرویت( است، با استفاده از قطری کردن ماتریس تکانه و بهدست آوردن ویژه بردارها میتوان محور جت را مشخص کرد. مشاهده میشود با افزایش انرژی، به دلیل تابش گلوئون، اسفریسیتی به سمت بیشترین مقدار خود یعنی یک میل میکند. همچنین با بررسی چگونگی توزیع میانگین متغیر شکل رویداد اسفریسیتی برحسب انرژی مرکز جرم ملاحظه میشود که میانگین این پارامتر در گسترهی انرژی روندی نزولی دارد. در حالیکه از یک انرژی مشخص به بعد روندی صعودی به خود میگیرد. این بدان دلیل است که در انرژیهای بالاتر احتمال تابش گلوئون بیشتر میشود و این به نوبه خود باعث افزایش میانگین اسفریسیتی میگردد. جزئیات این بررسیها در متن مقاله آمده است.

کلمات کلیدی

, ترکش کوارک, الکترون پوزیترون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070778,
author = {جعفری اصل, محمدرضا and صالح مقدم, ریحانه and زمردیان, محمدابراهیم},
title = {بررسی ترکش کوارکها در برهمکنش الکترون پوزیترون},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران},
year = {2018},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {ترکش کوارک، الکترون پوزیترون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ترکش کوارکها در برهمکنش الکترون پوزیترون
%A جعفری اصل, محمدرضا
%A صالح مقدم, ریحانه
%A زمردیان, محمدابراهیم
%J کنفرانس فیزیک ایران
%D 2018

[Download]