ترویج زبان و ادب فارسی , 2015-08-26

عنوان : ( پیشنهاد استفاده از الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی در سازماندهی محتوای ‏کتابشناسی‏ ها برمبنای خانواده کتابشناختی:‏ مورد کاوی شاهنامه فردوسی )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مقاله حاظر با هدف ارائه یک درختواره پیشنهادی جهت تنظیم و بازآرایی مداخل ارائه شده در کتابشناسی های مرتبط یا خانواده های بزرگ کتابشناختی تدوین شده است. از آنجا که کتابشناسی های کنونی معمولا بر مبنای نظم الفبایی, فرهنگی تقویمی ویا رده ای تنظیم میشوند, استفاده از این ساختواره به فرایند دانش افزایی در میان کاربران کتابشناسی ها کمک خواهد کرد. روش. به منظور رسیدن به اینم هدف, از روش ترکیبی با استفاده از تکنیک های مصاحبه نیمه ساختار یافته و مرتب سازی کارتها استفاده شده و به منظور انجام دسته بندی ها و سنجش روایی آنها از نظر متخصصان مختلف حوزه زبان و ادب فارسی، شاهنامه پژوهی و تدوین کتابشناسی استفاده شد. برای انجام این کار شاهنامه فردوسی به عنوان کیس ، مورد مطالعه موردی قرار گرفت. یافته ها . یافته ها حاکی از آن است که به طور کلی می‌توان ۱۱ زیر گروه اصلی را برای خانواده کتابشناختی شاهنامه شناسایی کرد. لازم به توضیح است درختواره پیشنهادی حاصل از این مطالعه را می‌توان هم به عنوان یکی از شیوه های تنظیم کتابشناسی در کنار سایر شیوه ها استفاده کرد و هم امکان استفاده از آن به منزله یک سیاهه وارسی هنگام تدین کتابشناسی برای آگاهی از نقض های احتمالی موجود در میان منابع اطلاعاتی هدف وجود دارد.

کلمات کلیدی

, شیوه های تنظیم, کتابشناسی ها, خانواده های کتابشناختی, شاهنامه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070779,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {پیشنهاد استفاده از الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی در سازماندهی محتوای ‏کتابشناسی‏ ها برمبنای خانواده کتابشناختی:‏ مورد کاوی شاهنامه فردوسی},
booktitle = {ترویج زبان و ادب فارسی},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {شیوه های تنظیم; کتابشناسی ها; خانواده های کتابشناختی; شاهنامه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیشنهاد استفاده از الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی در سازماندهی محتوای ‏کتابشناسی‏ ها برمبنای خانواده کتابشناختی:‏ مورد کاوی شاهنامه فردوسی
%A ارسطوپور, شعله
%J ترویج زبان و ادب فارسی
%D 2015

[Download]