پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (8), شماره (2), سال (2019-5) , صفحات (181-203)

عنوان : ( واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کننده )

نویسندگان: مجتبی کفاشان کاخکی , شعله ارسطوپور , یاسر آسمان دره , نریمان کاشفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سرانه مطالعه به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی، رشد و توسعه فرهنگی جوامع محسوب می‌شود. از این رو، توجه به چگونگی استفاده از فناوری‌های نوین در راستای به‌خدمت گرفتن آن به منظور افزایش سرانه مطالعه منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به گسترش و اهمیت شبکه‌های اجتماعی؛ این پژوهش با هدف بررسی عواملی که در شبکه‌های اجتماعی بر قصد مطالعه افراد تاثیر می‌گذارد؛ به انجام رسید. به‌منظور سنجش تطابق متغیرهای مورد ارزیابی از نظریه فرهنگ مصرف کننده استفاده شد. روش‌شناسی: این پژوهش با روش «توصیفی- پیمایشی» انجام گرفت. پس از استخراج برخی از مهمترین عوامل موثر بر مطالعه در فضای رسانه‌های اجتماعی بر پایه مطالعه اکتشافی، الگوی مفهومی پژوهش طراحی و پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 400 پرسشنامه در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شد که 366 پرسشنامه مبنای تحلیل داده‌ها قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: در این پژوهش، 7 فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که تمامی فرضیه‌ها مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد عواملی از قبیل اعتبار منبع اطلاعاتی، کیفیت مباحث و مذاکرات مطرح شده، بررسی‌کنندگان صفحات مجازی و تعاملات فرا‌اجتماعی، به ترتیب بیشترین تا کمترین میزان تاثیر بر قصد مطالعه افراد را نشان می‏دهند. همچنین دو عامل اعتبار منبع و تعداد فالوورها بیشترین میزان هم‌افزایی را بر دو گروه ناآشنایان و بررسی‌کنندگان نشان داده‏اند. همچنین، افراد بیش از آشنایان به ناآشنایان و بررسی کنندگان و نظرات آنها تکیه می‌نمایند که خود این نظرات نیز تحت تاثیر جدی مسائلی همچون اعتبار منابع، تعداد فالوورها و بویژه تعاملات فرا‌اجتماعی بررسی‌کنندگان قرار می‌گیرد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان‌دهنده انطباق معنادار مفاهیم مطرح شده در نظریه فرهنگ مصرف کننده با قصد مطالعه افراد در شبکه‌های اجتماعی بود. از این رو، توسعه فرهنگ مطالعه با بهره‌گیری از فضای مجازی متاثر از عوامل متعددی است که می‌توان به مواردی از قبیل کیفیت کپشن‌ها، نظرات یا هشتک‌های نوشته شده، نظرات مثبت یا منفی درباره یک اثر علمی، تعداد لایک‌ها در صفحات، بهره‌گیری از نظرات افراد مشهور؛ همچنین نظرات دوستان و ناآشنایان، تعداد کامنت‌ها و یا تعداد فالورها اشاره نمود که می‌تواند منجر به قضاوت مثبت یا منفی افراد پیرامون یک پست و در نهایت قصد مطالعه آنها ‌شود. بر این پایه، متولیان این حوزه به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در راستای معرفی آثار علمی مانند کتاب‌ها یا سایر منابع قابل مطالعه و سودمند ضروری است به موارد برشمرده شده توجه ویژه‌ای نمایند. در فضای مجازی صفحاتی که به‌صورت تخصصی/‌ علمی به معرفی کتاب یا سایر آثار علمی اختصاص دارد باید به تمامی موارد برشمرده‌ شده و چگونگی تاثیر آنها توجه نمایند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که گامی در راستای توسعه فرهنگ مطالعه و ترغیب آن در جامعه با استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی برداشته شود.

کلمات کلیدی

, شبکه‌های اجتماعی, اینستاگرام, قصد مطالعه, نظریه فرهنگ مصرف کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070785,
author = {کفاشان کاخکی, مجتبی and ارسطوپور, شعله and آسمان دره, یاسر and نریمان کاشفی},
title = {واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کننده},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2019},
volume = {8},
number = {2},
month = {May},
issn = {2251-6344},
pages = {181--203},
numpages = {22},
keywords = {شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام، قصد مطالعه، نظریه فرهنگ مصرف کننده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کننده
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A ارسطوپور, شعله
%A آسمان دره, یاسر
%A نریمان کاشفی
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2019

[Download]