کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (18), شماره (1), سال (2016-11) , صفحات (5-31)

عنوان : ( هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی )

نویسندگان: مجتبی کفاشان کاخکی , مهری پریرخ , سیدرحمت اله فتاحی , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف:هماهنگی راهبردی سازمان‌ها از جمله دانشگاه‌ها در سه سطح راهبرد اصلی سازمان، راهبردهای وظیفه‌ای -مانند راهبرد مدیریت دانش- و راهبردهای عملیاتی -مانند راهبردهای زیر نظام‌های مدیریت‌دانش- عاملی برای پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌ها شناخته شده است. هدف اصلی این پ‍ژوهش، تعیین میزان هماهنگی‌‌های راهبردی در دانشگاه‌های مورد مطالعه و سنجش تأثیر هماهنگی راهبردی بر میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های مرکزی است. روش: این پژوهش از نظر نتیجه، کاربردی است و به روش «تبیینی- توصیفی» انجام گرفته است. نمونه آماری پژوهش را 5 دانشگاه جامع کشور و کتابخانه‌های مرکزی آنها، یعنی دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، شیراز، سیستان و بلوچستان و فردوسی مشهد تشکیل می‌دهند. برای جمع‌آوری داده‌های کیفی و کمّی، از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته و 3 پرسشنامه و یک سیاهه‌وارسی استفاده شد. یافته‌ها:نتایج به دست آمده نشان داد در 3 دانشگاه نبودِ هماهنگی بیرونی کل و در 2 دانشگاه هماهنگی بیرونی کل متوسط وجود دارد. از بعد هماهنگی درونی کل، در 3 دانشگاه نبودِ هماهنگی، 1 دانشگاه هماهنگی متوسط و 1 دانشگاه هماهنگی قوی مشاهده شد. همچنین، نتایج بیانگر وجود رابطة مستقیم به نسبت قوی بین هماهنگی بیرونی کل راهبردها و میزان پیاده‌سازی مدیریت دانش و رابطه مستقیم و قوی بین هماهنگی درونی کلّ راهبردها و میزان اجرای مدیریت دانش بود.

کلمات کلیدی

راهبرد مدیریت دانش؛ زیر نظام‌های مدیریت دانش؛ هماهنگی راهبردی؛ نقاط مرجع راهبردی؛ دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070788,
author = {کفاشان کاخکی, مجتبی and پریرخ, مهری and فتاحی, سیدرحمت اله and رحیم نیا , فریبرز},
title = {هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2016},
volume = {18},
number = {1},
month = {November},
issn = {1680-9637},
pages = {5--31},
numpages = {26},
keywords = {راهبرد مدیریت دانش؛ زیر نظام‌های مدیریت دانش؛ هماهنگی راهبردی؛ نقاط مرجع راهبردی؛ دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A پریرخ, مهری
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A رحیم نیا , فریبرز
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2016

[Download]