مهندسی سازه و ساخت, دوره (5), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (39-52)

عنوان : ( انتخاب بهینه شکل و مصالح پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری )

نویسندگان: سهیل سبزواری , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره بررسی رفتار سازه های مختلف در برابر اثرات بارهای ناشی از انفجار یکی از عوامل مهم مورد بررسی میباشد. پانل های ساندویچیدارای کاربردهای وسیعی در انواع حوزهه ای مهندسی و ساخت برخی سازهه ای صنعتی و نظامی هستند. این پانل ها از دو ورق و یک سازهمیانی به عنوان هسته پانل تشکیل شده اند. هسته پانل در کاهش تغییرشکل و افزایش توانایی استهلاک انرژی سازه نقش به سزایی دارد. در این پژوهش، به بررسی تاثیر شکل هسته موجدار پانل و نوع مصالح پانل پرداخته شده است. از این رو، رفتار پانل های ساندویچی از جنس آلومینیم و فولاد در برابر بارهای انفجاری مورد بررسی قرار گرفته است. در فرآیند تحلیل، چهار نوع ورق موجدار مستطیلی،ذوزنقه ای، مثلثی و بیضوی برای هسته پانل ها در نظر گرفته شده است. بیشترین تغییرشکل در پانلها، متعلق به هسته مثلثی است. پانل با هسته ذوزنقه ای کمترین تغییرشکل را دارد. پانل هایی که تماما از جنس آلومینیم می باشند نسبت به نمونه های دیگر، انرژی بیشتری مستهلک کرده اند. پانلهایی که فقط ورق های آنها از جنس آلومینیم است و پانل هایی که فقط هسته آنها از جنس آلومینیم میباشد، به ترتیب در مرتبه بعدی استهلاک انرژی قرار میگیرند. در بررسی تاثیر توام نوع مصالح و شکل هسته پانل، پانل با ورقهای رویی و پشتی فولادی و هسته آلومینیمی با شکل مثلثی مطلوبترین عملکرد را دارد.

کلمات کلیدی

, انفجار, پانل ساندویچی, هسته موجدار, استهلاک انرژی, تغییر شکل بیشینه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070799,
author = {سهیل سبزواری and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {انتخاب بهینه شکل و مصالح پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2018},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2476-3977},
pages = {39--52},
numpages = {13},
keywords = {انفجار، پانل ساندویچی، هسته موجدار، استهلاک انرژی، تغییر شکل بیشینه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتخاب بهینه شکل و مصالح پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری
%A سهیل سبزواری
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2018

[Download]