علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (2), سال (2018-1) , صفحات (231-255)

عنوان : ( بررسی رابطه دینداری با سلامت عمومی (مطالعه موردی ساکنان شهر مشهد) )

نویسندگان: غلامرضا حسنی درمیان , پزمان ابراهیمی , مهدی کرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در کنار عوامل بهداشتی و اقتصادی مؤثر بر سلامتی مورد توجه محققان و نظریه‌پردازان این حوزه قرار گرفته است. بررسی حاضر نیز با هدف دستیابی به رابطة دینداری با سطح سلامت شهروندان ۳۰ سال و بالاتر شهر مشهد صورت گرفته و چهارچوب نظری آن متکی بر نظریات اجتماعی سلامت؛ ازجمله نظریات دورکیم، یینگر، اُدی وگوردون آلپورت بوده است. جامعة آماری این تحقیق ۳۰۰ نفر از شهروندان ۳۰ سال و بالاتر شهر مشهد در سال ۱۳۹۶ بوده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها، از طریق روش پیمایش و به کمک پرسش‌نامة استاندار سلامت SF۳۶ و پرسش‌نامة دینداری گلاک واستارک صورت گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که میزان همبستگی بین دینداری و سلامت شهروندان برابر با 0.434 است. این نتیجه بیانگر وجود همبستگی مثبت (مستقیم) بین دینداری و سلامت است. همچنین، به‌وسیلۀ متغیرهای مستقلی که وارد معادلۀ رگرسیون شده‌اند، ۳۸ درصد تغییرات حاصل در متغیر وابسته (سلامت) توسط متغیرهای مستقل تحقیق قابل تبیین است. در بین متغیرهایی که وارد مدل شده‌اند، براساس بتای‌های استانداردشده، متغیر مستقل دینداری بُعد دانشی دارای بیشترین تأثیر بر سلامت شهروندان و مقدار استاندارد تأثیرگذاری آن بر متغیّر وابسته (سلامت) برابر با 0/479 بوده است.

کلمات کلیدی

, سلامت, دیندار , شهروندان, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070802,
author = {حسنی درمیان, غلامرضا and پزمان ابراهیمی and کرمانی, مهدی},
title = {بررسی رابطه دینداری با سلامت عمومی (مطالعه موردی ساکنان شهر مشهد)},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-1383},
pages = {231--255},
numpages = {24},
keywords = {سلامت، دیندار ، شهروندان، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه دینداری با سلامت عمومی (مطالعه موردی ساکنان شهر مشهد)
%A حسنی درمیان, غلامرضا
%A پزمان ابراهیمی
%A کرمانی, مهدی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2018

[Download]