مطالعات ناتوانی, دوره (7), شماره (98), سال (2018-3) , صفحات (1-7)

عنوان : ( اثربخشی درمان ترکیبی تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار در بهبود رفتار کلیشه‌ای کودکان اختلال طیف اتیسم )

نویسندگان: اعظم صادقیان , ایمان الله بیگدلی , مهدی علیزاده زارعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: اختلال طیف اتیسم با نقص در مهارت‌های ارتباطی، رفتارهای کلیشه‌ای و نقص زیاد در تعاملات اجتماعی همراه است. یکی از مشکلات رفتاری که به درجات مختلف در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم دیده می‌شود، رفتارهای کلیشه‌ای است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ترکیب درمان یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار بر رفتار کلیشه‌ای کودکان اختلال طیف اتیسم انجام شد. روش‌بررسی: اختلال طیف اتیسم با نقص در مهارت‌های ارتباطی، رفتارهای کلیشه‌ای و نقص زیاد در تعاملات اجتماعی همراه است. یکی از مشکلات رفتاری که به درجات مختلف در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم دیده می‌شود، رفتارهای کلیشه‌ای است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ترکیب درمان یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار بر رفتار کلیشه‌ای کودکان اختلال طیف اتیسم انجام شد. یافته‌ها: نتایج نمودارهای چشمی حاکی از تأثیر ترکیب درمان یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار بر رفتار کلیشه‌ای کودکان اختلال طیف اتیسم بود. نتایج بررسی تغییرات ایجاد‌شده از طریق اندازه‌اثر کوهن، حاکی از آن بود که اندازه‌اثر ترکیب درمان یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار، بر رفتار کلیشه‌ای کودکان اختلال طیف اتیسم در مرحلهٔ خط پایه-درمان زیاد و اندازه‌اثر در مرحلهٔ درمان-پیگیری کم و متوسط بود؛ بنابراین می‌توان گفت که ترکیب درمان یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار بر رفتار کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اتیسم مؤثر بوده است. نتیجه‌گیری: از نتایج پژوهش حاضر می‌توان در راستای برنامه‌ریزی درمانی و مداخلات بالینی، به‌منظور کاهش و درمان رفتار کلیشه‌ای کودکان با اختلال اتیسم استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, یکپارچگی حسی-حرکتی, اصلاح رفتار, رفتار کلیشه‌ای, اختلال طیف اتیسم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070807,
author = {اعظم صادقیان and بیگدلی, ایمان الله and مهدی علیزاده زارعی},
title = {اثربخشی درمان ترکیبی تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار در بهبود رفتار کلیشه‌ای کودکان اختلال طیف اتیسم},
journal = {مطالعات ناتوانی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {98},
month = {March},
issn = {2322-2840},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {یکپارچگی حسی-حرکتی، اصلاح رفتار، رفتار کلیشه‌ای، اختلال طیف اتیسم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی درمان ترکیبی تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار در بهبود رفتار کلیشه‌ای کودکان اختلال طیف اتیسم
%A اعظم صادقیان
%A بیگدلی, ایمان الله
%A مهدی علیزاده زارعی
%J مطالعات ناتوانی
%@ 2322-2840
%D 2018

[Download]