اولین همایش سراسری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران باعنوان رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات , 2007-03-07

عنوان : ( انطباق فهرستهای رایانه ای بر مدل ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (FRBR): دو رویکرد عملیاتی )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

2. فهرست های رایانه ای کنونی بر مبنای پیشینه های مارک طراحی شده اند. پیشینه های مارک دارای ساختار مسطح بوده بر مبنای قواعد فهرستنویسی گذشته، با تبعیت از ساختار فهرست برگه ای و بدون توجه به بعد معنا و رابطه ها در جهان کتابشناختی ،‌برای ذخیره سازی عناصر داده ای در پیشینه های مارک و دخالت تمام این عناصر در بازیابی َ بدون در نظر گرفتن نظم و یا ساختاری منطقی و کاربر مدار برای ذخیره سازی و نمایش، مشکلات بسیاری برای کاربران فهرست ها به وجود آمده است، به شکلی که فهرست های امروزی جز به منزله سیاهههای بازیابی، کارکرد دیگری نخواهند داشت. مدل ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی، مدلی مفهومی است که قابلیت ایجاد تحولات اساسی در ساختار فهرستها و پیشینههای کتابشناختی بر مبنای کار کرد هریک از عناصر دادهای دخیل در آنها و موجودیت های جهان کتابشناختی را دارد. مقاله حاضر با نگاهی به کار کردهای فهرست کتابخانه ای، ویژگی های پیشینه مارک و مدل ملزومات کارکردی پیشینههای کتابشناختی (FRBR)، در نهایت به معرفی دو رویکرد تطبیقی و تغییری برای قراردادن فهرست های رایانه ای در چارچوب مدل ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی می پردازد.

کلمات کلیدی

فهرست های رایانه ای؛ کارکردهای پیشینه های کتابشناختی؛ مدل ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی؛ مدل پایگاه های داده ای شیء گرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070818,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {انطباق فهرستهای رایانه ای بر مدل ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (FRBR): دو رویکرد عملیاتی},
booktitle = {اولین همایش سراسری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران باعنوان رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فهرست های رایانه ای؛ کارکردهای پیشینه های کتابشناختی؛ مدل ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی؛ مدل پایگاه های داده ای شیء گرا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انطباق فهرستهای رایانه ای بر مدل ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (FRBR): دو رویکرد عملیاتی
%A ارسطوپور, شعله
%J اولین همایش سراسری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران باعنوان رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات
%D 2007

[Download]