مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences, دوره (29), شماره (9), سال (2019-1) , صفحات (651-659)

عنوان : ( تغییرات سطح سرمی کمرین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند پس از هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) )

نویسندگان: احسان میر , مهرداد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: کمرین یکی از آدیپوکاین¬هاست که به شکل پروکمرین از چربی احشایی، کبد، بافت چربی اطراف عروق، آئورت و دیواره¬ی شریان کرونری ترشح می¬شود و می¬تواند به عنوان مارکر پیش¬بینی¬کننده وجود بیماری¬های قلبی – عروقی به¬ویژه در افراد سالمند درنظر گرفته شود. این پژوهش به منظور تعیین اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطوح سرمی کمرین، شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدن مردان سالمند غیر فعال انجام شد. مواد و روش‌ کار: در این پژوهش شبه¬تجربی، 24 مرد سالمند غیرفعال در دو گروه 12 نفری کنترل و تمرین قرار گرفتند. برنامه تمرین ترکیبی شامل تمرینات استقامتی (با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره) و تمرینات مقاومتی (با شدت 70 درصد یک تکرار بیشینه) بود. تمرینات به مدت هشت هفته، هر هفته طی سه جلسه یک ساعته انجام شد. کمرین، گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در هر دو گروه قبل و بعد از هشت هفته اندازه¬گیری شد. یافته‌ها: هشت هفته تمرین ترکیبی باعث کاهش سطح سرمی کمرین، سطح سرمی انسولین و گلوکز، شاخص مقاومت به انسولین و درصد چربی بدن در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0P<). بحث و نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین ترکیبی سبب کاهش سطح سرمی کمرین و مقاومت به انسولین در مردان سالمند می¬شود.

کلمات کلیدی

, کمرین, مقاومت انسولین, تمرین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070833,
author = {میر, احسان and فتحی, مهرداد},
title = {تغییرات سطح سرمی کمرین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند پس از هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی)},
journal = {مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences},
year = {2019},
volume = {29},
number = {9},
month = {January},
issn = {3727-1027},
pages = {651--659},
numpages = {8},
keywords = {کمرین، مقاومت انسولین، تمرین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات سطح سرمی کمرین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند پس از هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی)
%A میر, احسان
%A فتحی, مهرداد
%J مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences
%@ 3727-1027
%D 2019

[Download]