بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی , 2018-08-27

عنوان : ( بررسی برخی فاکتورهای بیماری زایی باکتری زانتوموناس عامل لکه برگی درختان هسته دار )

نویسندگان: اسماء رحمن زاده کرمانی , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری(Xap) Xanthomonas arboricola pv. pruni از جمله باکتری های مهم عامل لکه برگی روی درختان میوه هسته دار می باشد. این باکتری جز باکتری های قرنطینه ای محسوب می شود. اولین بار در سال 2004 از درختان هسته دار استان گیلان و در سال 2015 از خراسان رضوی متعاقب بارندگی های فراوان گزارش گردید. بررسی حاضر با هدف ارزیابی برخی فاکتورهای بیماریزایی۲۰ جدایه Xap بدست آمده در سال 2015 و ارتباط احتمالی آن با شدت بیماریزایی باکتری انجام گردیده است. پلاسمید pXap41 حامل ژن هایی است که در بیماریزایی و شدت آن در جدایه های Xap تاثیرگذار است. افکتور XopE3 مختص پاتووار pruni می باشد و XopA بین پاتووارهای اقتصادی گونه arboricola از جمله پاتووار مذکور مشترک می باشد . تشکیل تجمعات باکتریایی ( بیوفیلم) نیز در بیان فاکتورهای مرتبط با بیماریزایی دخیل است و باعث حفظ باکتری در شرایط نامساعد محیطی می شود. همچنین وجود سورفاکتانت و زانتان به ترتیب در گسترش باکتری در محیط و رشد باکتری در شرایط سخت موثر است. تولید آنزیم های تجزیه کننده دیواره سلولی به عنوان یکی از فاکتورهای بیماری زایی نیز در نفوذ باکتری به بافت می تواند نقش داشته باشد. در بررسی حاضر، بیماریزایی جدایه ها در شرایط آزمایشگاه و گلخانه بر روی برگهای آلوی حساس سانتاروزا بررسی و مقایسه گردید. جدایه ها همچنین به لحاظ داشتن پلاسمید اختصاصی pXap41، وجود افکتورهای XopE3 و XopA ، تحرک از نوع Swarming، Swimming وTwitching ، تولید سورفکتانت، میزان تشکیل بیوفیلم و زانتان و نیز تولید آنزیم های پکتات لیاز،پلی گالاکتروناز، سلولاز و پروتئاز مورد بررسی قرار گرفتند. در تمام آزمون ها جدایه مرجع ICMP7485 به عنوان کنترل مثبت مورد استفاده قرار گرفت. طی آزمایشات مولکولی انجام شده روی جدایه های موجود مشخص شد که تمامی جدایه ها ژن های XopE3 , XopA و پلاسمید pXap41 را دارا هستند . همچنین در مورد تحرک از نوع Swarming ، جدایه هایی با شدت بیماریزایی بیشتر، به صورت دندریتی رشد نمودند. بیشترین میزان سورفکتانت تولیدی به روش پخش روغن، با هاله ای به قطر ۵ سانتی متر برآورد گردید. میزان بیوفیلم تولیدی در جدایه ها متغیر بود و بیشترین میزان تشکیل بیوفیلم در طول موج ۵۷۰ نانومتر، 29/0 اندازه گیری شد. به نظر می رسد بین شدت بیماریزایی، تولید بیوفیلم و سورفکتانت همبستگی وجود داشته باشد. وجود زانتان نیز در تمامی جدایه ها به اثبات رسید. جدایه های با شدت بیماریزایی بالاتر نیز آنزیم های تجزیه کننده دیواره سلولی بیشتری را به صورت کیفی تولید نمودند. وجود فاکتورهای بیماریزایی اختصاصی و کارا در Xap می تواند در نفوذ باکتری، بروز بیماری در هسته داران و شدت بیماریزایی، اثرگذاری داشته باشد.

کلمات کلیدی

, شدت بیماریزایی , pxap41 , Xanthomonas arboricola pv. Pruni
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070848,
author = {رحمن زاده کرمانی, اسماء and بقائی راوری, ساره and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {بررسی برخی فاکتورهای بیماری زایی باکتری زانتوموناس عامل لکه برگی درختان هسته دار},
booktitle = {بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی},
year = {2018},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {شدت بیماریزایی ، pxap41 ، Xanthomonas arboricola pv. Pruni},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی برخی فاکتورهای بیماری زایی باکتری زانتوموناس عامل لکه برگی درختان هسته دار
%A رحمن زاده کرمانی, اسماء
%A بقائی راوری, ساره
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی
%D 2018

[Download]