مطالعات جنسیت و خانواده, دوره (5), شماره (2), سال (2018-3) , صفحات (35-64)

عنوان : ( تحلیل دیدگاه فمینیست های اسلامی درباره حجاب، مطالعه موردی دیدگاه اسما بارلاس )

نویسندگان: محمدصادق هدایت زاده گشتی , سهیلا پیروزفر , غلامرضا رئیسیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی چند دهة اخیر، «عفاف و حجاب» همواره یکی از مسائل بحثبرانگیز در محافل اسلامی بوده است. دراین‌میان جریانهای نواندیش دیدگاههای متفاوتی نسبت به اندیشه‌وران پیشین داشته و نظرهای جدیدی دربارة چیستی و حدود حجاب ارائه کردهاند. نمونة بارز این جریانهای نواندیش، جریان موسوم به فمینیسم اسلامی است. اندیشه‌وران منسوب به این جریان با میزان حجاب کنونی مخالف‌اند و تفسیری متفاوت از چیستی حجاب دارند. در مقالة پیش‌رو به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاههای اسما بارلاس، یکی از نواندیشان برجستة فمینیسم اسلامی دربارة حجاب، با مراجعه به آثار وی استخراج و سپس با بهره‌گیری از منابع اصیل اسلامی تحلیل و ارزیابی شده است. بارلاس معتقد است دیدگاههای غلط دربارة حجاب در فهم نادرست از آیات قرآن ریشه دارد. وی با انکار جهانشمولی آیة جلباب، آن را مختص عصر نزول می‌داند و در مقابل، با تفسیر خاص آیة 31 سورة نور، این حجاب را همراه با شرایطی لازم‌الاجرا میداند. سپس در ارزیابی نظرهای بارلاس، ضمن تأیید دیدگاه‌های درست نویسنده، به نقص نظریة دوحرکتی، تاریخمند دانستن حکم جلباب با دلایل غیرمستحکم، تفسیر نادرست آیة جلباب در تحقیر جایگاه انسانی کنیزان و معنای حداقلی و نادرست جلباب و خمار به حد پوشش سینه و گریبان اشاره میشود.

کلمات کلیدی

, زن, فمینیست اسلامی, عفاف و حجاب, اسماء بارلاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070862,
author = {هدایت زاده گشتی, محمدصادق and پیروزفر, سهیلا and رئیسیان, غلامرضا},
title = {تحلیل دیدگاه فمینیست های اسلامی درباره حجاب، مطالعه موردی دیدگاه اسما بارلاس},
journal = {مطالعات جنسیت و خانواده},
year = {2018},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2538-1938},
pages = {35--64},
numpages = {29},
keywords = {زن، فمینیست اسلامی، عفاف و حجاب، اسماء بارلاس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل دیدگاه فمینیست های اسلامی درباره حجاب، مطالعه موردی دیدگاه اسما بارلاس
%A هدایت زاده گشتی, محمدصادق
%A پیروزفر, سهیلا
%A رئیسیان, غلامرضا
%J مطالعات جنسیت و خانواده
%@ 2538-1938
%D 2018

[Download]