بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (299-312)

عنوان : ( تأثیر مدیریت های تغذیه ای بر شاخص های رشدی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) )

نویسندگان: نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , فاطمه رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مصرف بی¬رویه کودهای شیمیایی در سیستم¬های زراعی رایج، سبب بهم خوردن تعادل عناصر غذایی، کاهش عملکرد کمی و کیفی محصولات و آلودگی منابع آب و خاک گردیده است. به‌منظور مطالعه اثرات کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای زیستی و آلی بر شاخص¬های رشدی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و ۱۵ تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: ۱- کود زیستی میکوریزا (Glomus intraradices) ۲- میکوریزا + کود گاوی، ۳- میکوریزا + ورمی‌کمپوست ۴- میکوریزا+کمپوست، ۵- میکوریزا + کود شیمیایی، ۶- کود زیستی بیوسولفور (حاوی باکتری Thiobacillus sp.) به‌همراه گوگرد آلی بنتونیت‌دار، ۷- بیوسولفور + کود شیمیایی ۸- بیوسولفور + کود گاوی، ۹- بیوسولفور + ورمی‌کمپوست، ۱۰- بیوسولفور+ کمپوست، ۱۱- کود گاوی، ۱۲- ورمی‌کمپوست، ۱۳- کود شیمیایی، ۱۴- کمپوست و ۱۵- شاهد. نتایج این آزمایش در مورد صفات رشدی این گیاه نشان داد که بالاترین شاخص سطح برگ، میزان ماده خشک و سرعت رشد محصول به-ترتیب در تیمارهای تلفیقی میکوریزا و شیمیایی (۴/۲)، بیوسولفور- ورمی کمپوست (۷۴/۳۴۸ گرم بر متر¬مربع) و بیوسولفور- ورمی کمپوست (۴۲/۱۴ گرم بر متر¬مربع در روز) و کمترین این صفات به ترتیب در تیمار کمپوست ۳۵/۱، تیمار کمپوست ۲۰۰ گرم بر متر¬مربع و تیمار شاهد (۹۳/۴ گرم بر متر¬مربع در روز) به¬دست امد. به‌طور‌کلی نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد کودهای زیستی میکوریزا و بیوسولفور نقش چشمگیری در افزایش شاخص¬های رشدی گیاه دارویی انیسون داشت. علاوه ‌بر این، مصرف تلفیقی کودهای زیستی در مقایسه با کاربرد منفرد منابع کودی، اثرات مثبت بیشتری بر صفات رشدی انیسون داشت.

کلمات کلیدی

, شاخص سطح برگ, میکوریزا, بیوسولفور, ورمی¬کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070887,
author = {کمایستانی, نفیسه and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن and رنجبر, فاطمه},
title = {تأثیر مدیریت های تغذیه ای بر شاخص های رشدی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2018},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {299--312},
numpages = {13},
keywords = {شاخص سطح برگ، میکوریزا، بیوسولفور، ورمی¬کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مدیریت های تغذیه ای بر شاخص های رشدی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)
%A کمایستانی, نفیسه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%A رنجبر, فاطمه
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2018

[Download]