بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (313-326)

عنوان : ( ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.) )

نویسندگان: حسام الدین سلوکی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.) انجام گرفت. آزمایش با پنج تیمار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کشت خالص ماریتیغال، کشت خالص رازیانه، کشت مخلوط ۳:۱ (۲۵% رازیانه: ۷۵% ماریتیغال)، کشت مخلوط ۱:۱ (٥٠% رازیانه: ٥٠% ماریتیغال) و کشت مخلوط ۱:۳ (۷۵% رازیانه: ۲۵% ماریتیغال) بودند. نتایج نشان داد که میزان تشعشع تجمعی جذب شده در تیمار کشت مخلوط ۳:۱ (۲۵% رازیانه: ۷۵% ماریتیغال) در مقایسه با سایر تیمارها در بالاترین مقدار بود. میزان کارایی مصرف نور، تشعشع تجمعی جذب شده و ماده خشک تجمعی در ماریتیغال در تمامی تیمارها بالاتر از رازیانه بود. همچنین کارایی مصرف نور این گیاه در طول فصل زراعی از ۹۱/۱ تا ۳۶/۲ گرم بر مگاژول تشعشع جذب شده متغیر بود و در تیمار کشت مخلوط ۱:۱ (٥٠% رازیانه: ٥٠% ماریتیغال) در مقایسه با سایر تیمارها به خصوص کشت خالص در بالاترین مقدار قرار داشت. مقادیر کارایی مصرف نور رازیانه نیز از ۷۱/۰ تا ۳۹/۱ گرم بر مگاژول تشعشع جذب شده متغیر و در تمامی تیمارهای کشت مخلوط بالاتر از تک¬کشتی این گیاه بود. بر این اساس بهترین تیمار قابل توصیه برای کشت مخلوط ماریتیغال و رازیانه تیمار کشت مخلوط ۱:۱ (٥٠% رازیانه: ٥٠% ماریتیغال) می‌باشد که در آن میزان کارایی مصرف نور ماریتیغال در بالاترین حد (۳۶/۲ گرم بر مگاژول) و کارایی مصرف نور رازیانه نیز ۹۳/۰ گرم بر مگاژول بود. بر اساس یافته‌های این پژوهش به نظر می‌رسد که استفاده از مخلوط‌های جایگزینی و ایجاد تنوع در ساختار و مدیریت مزرعه، رویکردی مفید در جهت افزایش کارایی مصرف منابع به¬ویژه نور باشد.

کلمات کلیدی

, تشعشع جذب شده, تنوع زمانی, ضریب استهلاک نور, ماده خشک تجمعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070888,
author = {سلوکی, حسام الدین and نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2018},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {313--326},
numpages = {13},
keywords = {تشعشع جذب شده، تنوع زمانی، ضریب استهلاک نور، ماده خشک تجمعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.)
%A سلوکی, حسام الدین
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2018

[Download]