روان شناسی بالینی, دوره (10), شماره (2), سال (2018-8) , صفحات (59-70)

عنوان : ( اثربخشی گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و رفتار پرخطر نوجوانان پسر بی ‏سرپرست )

نویسندگان: رضا نظام پور , علی مشهدی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و رفتار پرخطر نوجوانان پسر بی‏سرپرست انجام شد. روش: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیشآزمون - و پسآزمون همراه با گروه کنترل بود. از بین مراکز نگهداری نوجوانان پسر بی‏سرپرست در سطح شهر مشهد، دو مرکز به صورت تصادفی انتخاب شد. پرسشنامه‌های پرخاشگری و رفتار پرخطر از اعضای این دو مرکز اخذ شد. افرادی که یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بودند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ۱۶ نفر به‌عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه جایگزینی شدند. گروه آزمایش گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی را به مدت هشت جلسه 90 دقیقهای دریافت کرد و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفت. در پایان از هر دو گروه پس‌آزمون اخذ شد. آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای تجزیه و تحلیل داده‏ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای پرخطر نوجوانان بی‏سرپرست از نظر آماری معنادار بود. نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی به‌عنوان یک درمان مؤثر، می‌تواند برای نوجوانان بیسرپرستی که به علت عدم شبکه حمایتی خانواده به رفتارهای پرخطر مانند بزهکاری و پرخاشگری فیزیکی و کلامی دچار هستند، مفید واقع شود.

کلمات کلیدی

, کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی, پرخاشگری, رفتار پرخطر, نوجوانان بی‏سرپرست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070889,
author = {نظام پور, رضا and مشهدی, علی and بیگدلی, ایمان الله},
title = {اثربخشی گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و رفتار پرخطر نوجوانان پسر بی ‏سرپرست},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-501x},
pages = {59--70},
numpages = {11},
keywords = {کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی، پرخاشگری، رفتار پرخطر، نوجوانان بی‏سرپرست.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و رفتار پرخطر نوجوانان پسر بی ‏سرپرست
%A نظام پور, رضا
%A مشهدی, علی
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2018

[Download]