پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (8), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (247-270)

عنوان : ( طراحی و اعتبارسنجی مدلی برای تعیین سطح رایانه ای توانایی ترجمه انگلیسی به فارسی دانشجویان از طریق سنجش پویا )

نویسندگان: اعظم اکرمی , بهزاد قنسولی , پوریا محمد علمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه فرهنگی-اجتماعی ویگوتسکی و یافتههـای محققـان در سـنجش پویا تلاش شدهاست تا روشی نوین برای تعیینسطح توانایی ترجمه فارسی-انگلیسی دانـشجویان مترجمـی ارائه شود. در این روش از دو مؤلفه ظرفیت یادگیری و مهارت کنونی ترجمه برای تعیینسطح دانـشجویان استفاده شد. با استفاده از رویکـرد تـداخلگـرا در سـنجش پویـا و طراحـی آزمـون رایانـهای و تـشریحی تعیینسطح ترجمه، دانشجویان طی دو مرحله، در سه گروه طبقهبندی شدند. بعـلاوه، بـا توجـه بـه بـسامد خطاهای دانشجویان در هریک از خردتوانشهای ترجمه در فرآیند آزمون ، تعیینسطح به صـورت مبحثـی نیز صورت گرفت. نتایج آزمون آزمایشی نـرمافـزار نـشان داد کـه آزمـون، معیـار معتبـری بـرای سـنجش قابلیتهای کنونی و ظرفیت ذهنی افراد در مهارت ترجمه محسوب مـیشـود و از سـطح روایـی و پایـایی قابل توجهی برخوردار است. تحلیل نتایج آزمون بیانگر نقش برجسته سـنجش ظرفیـت یـادگیری در کنـار سنجش توانایی کنونی ترجمه در گروهبندی جامعتر دانشجویان اسـت. اطلاعـات حاصـل از ایـن سـنجش میتواند در طراحی برنامهریزی آموزشی آتی دانشجویان مفید واقع شود.

کلمات کلیدی

, تعیین سطح رایانه ای مهارت ترجمـه, حـوزه تقریبـی رشـد, سـنجش پویـا, رویکـرد تداخلگرا در سنجش پویا, ظرفیت یادگیری, سنجش ترجمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070890,
author = {اعظم اکرمی and قنسولی, بهزاد and پوریا محمد علمی},
title = {طراحی و اعتبارسنجی مدلی برای تعیین سطح رایانه ای توانایی ترجمه انگلیسی به فارسی دانشجویان از طریق سنجش پویا},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2588-4123},
pages = {247--270},
numpages = {23},
keywords = {تعیین سطح رایانه ای مهارت ترجمـه، حـوزه تقریبـی رشـد، سـنجش پویـا، رویکـرد تداخلگرا در سنجش پویا، ظرفیت یادگیری، سنجش ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و اعتبارسنجی مدلی برای تعیین سطح رایانه ای توانایی ترجمه انگلیسی به فارسی دانشجویان از طریق سنجش پویا
%A اعظم اکرمی
%A قنسولی, بهزاد
%A پوریا محمد علمی
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2018

[Download]