پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (7), شماره (2), سال (2018-1) , صفحات (425-451)

عنوان : ( تهیه و تدوین کتا بهای دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال )

نویسندگان: سمیرا رحمانی , مجید الهی شیروان , بهزاد قنسولی , امید اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش بر آن است که کتاب داستان هایی دو زبانه، با هدف تقویت مهارت های سواد عاطفی در دانش آموزان 8 تا 14 سال را تدوین کند، زیرا بیشتر کتاب ها و ابزارهای آموزشی موجود در بازار، بر پایة روش هایی تهیه شده اند که ریشه در زبان شناسی، روانشناسی و یا مکتب های اجتماعی داشته است و هیچ کدام جنبه های هیجانی را در سواد آموزی بصورت دو زبانه در نظر نگرف ته اند. بدین منظورکتاب 2010 ) در سه ) داستان هایی دو زبانه با تمرین هایی بر پا یة طرحوار ة هوش هیجانی بوکت و پرسیوال 1 1969 ) نوشته شد. سپس این کتاب داستان ها به 30 نفر دانش آموز 8 تا ) سطح بر پایة رشد فکری برونر 2 14 سال آموزش داده شد و سرانجام مصاحبه ای در زمی نة محتوای کتاب داستان گرفته شد . نتایج نشان داد که کتاب داستان ها از اثر گذاری کافی برای تقویت سواد عاطفی دانش آموزان برخوردارند

کلمات کلیدی

, سواد عاطفی, هوش هیجانی, دوزبانگی, سواد دوزبانه, کتاب داستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070891,
author = {سمیرا رحمانی and مجید الهی شیروان and قنسولی, بهزاد and امید اکبری},
title = {تهیه و تدوین کتا بهای دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {2588-4123},
pages = {425--451},
numpages = {26},
keywords = {سواد عاطفی، هوش هیجانی، دوزبانگی، سواد دوزبانه، کتاب داستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه و تدوین کتا بهای دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال
%A سمیرا رحمانی
%A مجید الهی شیروان
%A قنسولی, بهزاد
%A امید اکبری
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2018

[Download]