آموزه های فقه مدنی, دوره (7), شماره (17), سال (2018-8) , صفحات (3-34)

عنوان : ( تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع )

نویسندگان: مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود آنکه شرط توارث در ضمن عقد نکاح توقیتی به عنوان یکی از شروط مباح، ظرفیت شمولیت ادلۀ تنفیذ را واجد است؛ لکن انگارۀ مقتضا بودن توارث در عقد نکاح مطلقاً، یا عدم آن در خصوص نکاح موقت، منشأ تحقق فتاوای مختلف در این زمینه گردیده است. برخی با مستمسک قرار دادن سیاق آیات، مدعای خود را در جهت ثبوت توارث حتی در صورت شرط سقوط، اثبات نموده‌اند و برخی دیگر با استناد به نظم و نسق الفاظ روایات در قالب سیاق، به سقوط آن حتی در صورت شرط ثبوت، نظر داده‌اند. در حالی که با توجه به تعریف سیاق که مدخلیت مجموعۀ قرائن مقالیه و مقامیه در راستای استکشاف مراد متکلم است، روایات نافی ارث با عنایت به معهودات ذهنی مخاطبانِ زمان صدور روایات که همان شرط سقوط ارث به دلیل عدم ضمانت اجرا در آن زمان است، ناظر به عدم تحقق توارث درصورت شرط سقوط است، بی‌آنکه نظارتی بر صورت شرط ثبوت داشته باشد. همچنان که سیاق آیات نیز اجنبی از تعرض به اقتضاست که مستنتج آن است که توارث در صورت شرط آن معتبر و لازم‌الوفاست.

کلمات کلیدی

, توارث, شرط, مقتضای عقد, عقد منقطع, سیاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070896,
author = {صباغی ندوشن, مریم and حائری, محمدحسن and صابری, حسین},
title = {تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {17},
month = {August},
issn = {2251-936x},
pages = {3--34},
numpages = {31},
keywords = {توارث، شرط، مقتضای عقد، عقد منقطع، سیاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع
%A صباغی ندوشن, مریم
%A حائری, محمدحسن
%A صابری, حسین
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2018

[Download]