پژوهش های نوین در ریاضی, دوره (4), شماره (13), سال (2018-6) , صفحات (41-46)

عنوان : ( درجه جابه جایی تانسوری یک زوج از گروههای متناهی )

نویسندگان: هانیه گلمکانی , عباس جعفرزاده , پیمان نیرومند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، درجه جابه جایی تانسوری یک زوج از گروههای متناهی را مورد بررسی قرار دادهایم. با توجه به این که درجه جابه جایی نسبی توسط Erdos معرفی شده و خواص آن مورد بررسی قرار گرفته است، بعد از آن آقای دکتر نیرومند به معرفی درجه جابه جایی نسبی تانسوری، محاسبه درجه تانسوری نسبی برای بعضی از گروهها و بررسی خواص آن پرداخت. همچنین ارتباط آن را با درجه جابهجایی نسبی بیان نمود. در این مقاله ما به توصیف کوتاهی از درجه جابه جایی تانسوری اشاره میکنیم و در ادامه توانسته ایم رابطه هایی برای این درجه جابه جایی تانسوری معرفی کنیم. از جمله رابطه هایی که ثابت کرده ایم این است که اگر زیرگروه هایی از یک گروه را در نظر بگیریم، آنگاه چه رابطه ای بین درجه جابه جایی تانسوری آنها برقرار است، همچنین اگر گروه با شرایط خاصی باشد، آنگاه کرانهایی برای این درجه جابه جایی تانسوری معرفی کنیم.

کلمات کلیدی

, درجه جابهجایی, درجه جابهجایی نسبی, درجه تانسوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070906,
author = {گلمکانی, هانیه and جعفرزاده, عباس and پیمان نیرومند},
title = {درجه جابه جایی تانسوری یک زوج از گروههای متناهی},
journal = {پژوهش های نوین در ریاضی},
year = {2018},
volume = {4},
number = {13},
month = {June},
issn = {2476-2954},
pages = {41--46},
numpages = {5},
keywords = {درجه جابهجایی، درجه جابهجایی نسبی، درجه تانسوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درجه جابه جایی تانسوری یک زوج از گروههای متناهی
%A گلمکانی, هانیه
%A جعفرزاده, عباس
%A پیمان نیرومند
%J پژوهش های نوین در ریاضی
%@ 2476-2954
%D 2018

[Download]