جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), دوره (8), شماره (3), سال (2018-9) , صفحات (73-82)

عنوان : ( بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی )

نویسندگان: طاهره سلطانی گردفرامرزی , امیر گندمکار , هوشمند عطایی , عباس مفیدی , محسن باقری بداغ آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر مشهد از جمله شهرهای آلوده ایران می باشد که عوامل متعددی در آلودگی آن نقش دارند، از جمله عناصر اقلیمی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور داده های مربوط به آلودگی هوا (منوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ازن و ذرات معلق (PM10)) به صورت روزانه و از سال 1384 تا سال 1390 از اداره کل محیط زیست خراسان رضوی تهیه گردید و برای بررسی تأثیر عناصر اقلیمی بر آلودگی از داده های هواشناسی شامل حداقل و حداکثر دما، حداقل و حداکثر رطوبت، جهت و سرعت باد در ایستگاه سینوپتیک مشهد استفاده گردید. در این پژوهش از شبکه های عصبی با ساختارهای مختلف همانند پرسپترون استفاده شد و سعی گردید تا بهترین و کاراترین شبکه با تعیین مقدار خطای آن انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت جهت انتخاب مدل مناسب و بهینه از شاخص های R2 و RMSE استفاده گردید. نتایج برآوردها نشان داد که روش رگرسیون هیچ برآورد درستی از روزهای آلوده ندارد، اما روش شبکه عصبی در 25 درصد از موارد برآورد درست تری از روزهای آلوده بدست می دهد.

کلمات کلیدی

, عناصراقلیمی, آلودگی هوا, شهرمشهد, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070914,
author = {طاهره سلطانی گردفرامرزی and امیر گندمکار and هوشمند عطایی and مفیدی, عباس and محسن باقری بداغ آبادی},
title = {بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی},
journal = {جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)},
year = {2018},
volume = {8},
number = {3},
month = {September},
issn = {2228-6462},
pages = {73--82},
numpages = {9},
keywords = {عناصراقلیمی، آلودگی هوا، شهرمشهد، شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی
%A طاهره سلطانی گردفرامرزی
%A امیر گندمکار
%A هوشمند عطایی
%A مفیدی, عباس
%A محسن باقری بداغ آبادی
%J جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)
%@ 2228-6462
%D 2018

[Download]