بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی , 2018-08-27

عنوان : ( آیا نماتودهای بیمارگر حشرات می توانند نقشی در تغییر مولفه های مرتبط با القای مقاومت گیاه میزبان در برهمکنش گیاه خوار و دشمن طبیعی داشته باشند ؟ )

نویسندگان: شکوفه کمالی , جواد کریمی , جواد اصیلی , علیرضا سیفی , منیره چنیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه¬ی نحوه¬ی برهم¬کنش بین اجزای فعال در ریزوسفر، چالشی است که در دهه¬ی اخیر به رویکردی نوین در اکولوژی بدل شده است. نحوه تعامل هر گیاهخوار با گیاه میزبان و دشمنان طبیعی¬اش، از جمله این رویکردهای جدید می باشد پژوهش جاری حاصل مطالعه ی نحوه تعامل نماتود بیمارگر حشرات با گیاه میزبان و دو گونه گیاهخوار فعال روی گیاه مذکور است. طی این بررسی ترجیح شب¬پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta به گیاهان تیمار شده با نماتود ریشه گرهی Melaidogyne incognita، نماتود بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و هر دو گونه نماتود در مقایسه با گیاه شاهد کمتر بود. در ادامه عدم تاثیر نماتود بیمارگر حشرات در میزان گال و توده تخم تشکیل شده توسط نماتود ریشه گرهی مشاهده گردید. تغییرات آنزیمی در برگ موید کاهش سطح مذکور در طی زمان بود ولی در ریشه در زمان¬های اولیه سطح مذکور افزایش ولی با گذشت زمان کاهش سطح آنزیمی مشاهده شد. این پژوهش گام¬های اولیه مسیری است که در ادامه با توالی¬یابی آر¬ان¬ای گیاه میزبان، ما را به شناخت دقیق تر برهم¬کنش گیاهخوار روزمینی، زیرزمینی و دشمن طبیعی و سازوکار احتمالی در تحدید مقاومت القایی گیاه میزبان در مواجه با گیاهخواران مرهون می¬نماید.

کلمات کلیدی

, entomopathogenic nematodes;plant resistance; plant – herbivore, entomopathogenic nematode?
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070918,
author = {کمالی, شکوفه and کریمی, جواد and جواد اصیلی and سیفی, علیرضا and چنیانی, منیره},
title = {آیا نماتودهای بیمارگر حشرات می توانند نقشی در تغییر مولفه های مرتبط با القای مقاومت گیاه میزبان در برهمکنش گیاه خوار و دشمن طبیعی داشته باشند ؟},
booktitle = {بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی},
year = {2018},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {entomopathogenic nematodes;plant resistance; plant – herbivore- entomopathogenic nematode?},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آیا نماتودهای بیمارگر حشرات می توانند نقشی در تغییر مولفه های مرتبط با القای مقاومت گیاه میزبان در برهمکنش گیاه خوار و دشمن طبیعی داشته باشند ؟
%A کمالی, شکوفه
%A کریمی, جواد
%A جواد اصیلی
%A سیفی, علیرضا
%A چنیانی, منیره
%J بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی
%D 2018

[Download]