نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور , 2018-10-17

عنوان : ( بررسی امکان استفاده از امواج مایکروویو به عنوان روش جایگزین در آفت زدایی های مخرب از پسته )

نویسندگان: امین رستمی , حسن صدرنیا , مهدی خجسته پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بزرگترین معضلات انبارداری پسته، هجوم شب پره ی هندی (Plodia interpunctella) است. درمان حرارتی مایکروویو به دلیل عدم آلودگی های زیست محیطی، جایگزین مناسب روش های شیمیایی دفع آفت در بسیاری از محصولات کشاورزی است. است. یکی از مسائل مهم در درمان حرارتی مایکروویو، امکان وجود نقاط سرد و گرم و به عبارت دیگر عدم توزیع یکنواخت حرارت در محصول جهت دفع کامل آفات می باشد. این پژوهش به منظور بررسی امکان استفاده از امواج مایکروویو به عنوان روش جایگزین در آفت زدایی شیمیایی از پسته رقم فندقی صورت گرفت. آزمایش های تجربی بر اساس طرح پایه کاملا 2 انجام شد. فاکتورهای مستقل شامل شکل ظرف، موقعیت و زمان قرائت ×6× تصادفی و در قالب آزمون فاکتوریل 4 630 مایکروویو انجام و دمای محصول در چهار زمان و در شش موقعیت مختلف با سه w دما بود. آزمایشات با توان تکرار ثبت گردید. تحلیل نتایج بر اساس مقایسه میانگین دمای پایانی نمونه ها انجام شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد تمامی اثرات اصلی و برخی از اثرات متقابل در سطح 1% معنی دار می باشند. مقایسه میانگین ها نشان داد در تیمار مکعبی، در 5 موقعیت از 6 موقعیت، هیچ اختلاف معنی داری بین میانگین دماهای تحت بررسی وجود ندارد و این بدین معنی است که توزیع دما در موقعیت های مختلف محصول در پایان مدت زمان حرارت دهی با مایکروویو، یکنواخت بوده است. بنابراین می توان از این روش به عنوان روش جایگزین در دفع آفت انباری پسته استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, توزیع دما, شکل ظرف, یکنواختی حرارت, تیمار گرمایی, مایکروویو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070921,
author = {رستمی, امین and صدرنیا, حسن and خجسته پور, مهدی},
title = {بررسی امکان استفاده از امواج مایکروویو به عنوان روش جایگزین در آفت زدایی های مخرب از پسته},
booktitle = {نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2018},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {توزیع دما، شکل ظرف، یکنواختی حرارت، تیمار گرمایی، مایکروویو.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان استفاده از امواج مایکروویو به عنوان روش جایگزین در آفت زدایی های مخرب از پسته
%A رستمی, امین
%A صدرنیا, حسن
%A خجسته پور, مهدی
%J نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2018

[Download]