دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11

عنوان : ( بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران )

نویسندگان: فاطمه قباخلو , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , محمد مهدی شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از اطلاعات 95 مقاله منتشر شده طی سال های 1382 تا 1395 یک مطالعه متاآنالیزی در زمینه برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران انجام شد. برآوردها شامل میانگین وزنی وراثت پذیری ) h2a) ، همبستگی ژنتیکی (rg) و همبستگی فنوتیپی (rp) این صفات می باشد. مدل متاآنالیز با اثرات تصادفی با استفاده از بسته Metacor نرم افزار R نسخه 1،3،3 و نرم افزار CMA نسخه 3 برای بیان میانگین وزنی وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید مثلی مورد استفاده قرار گرفت. میانگین وزنی وراثت پذیری برای صفات تولیدی و تولیدمثلی در محدوده 7/730 تا 7/242 بدست آمد. در این بین بیشترین میزان وراثت پذیری مربوط به صفت تولید پروتیین شیر و کمترین میزان وراثت پذیری مربوط به صفت روزهای باز بود. محدوده میانگین وزنی همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولیدی و تولید مثلی به ترتیب -7/352 تا 7/330 و -7/112 تا 7/334 بود. استفاده از این نتایج می تواند به تصمیمگیریهای مناسبتر در برنامه های اصلاح نژادی حیوانات اهلی در کشور منجر شود.

کلمات کلیدی

, متاآنالیز, پارامترهای ژنتیکی, میانگین وزنی, گاو شیری هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070931,
author = {قباخلو, فاطمه and زره داران, سعید and جباری نوقابی, مهدی and شریعتی, محمد مهدی},
title = {بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی},
year = {2018},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {متاآنالیز، پارامترهای ژنتیکی، میانگین وزنی، گاو شیری هلشتاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران
%A قباخلو, فاطمه
%A زره داران, سعید
%A جباری نوقابی, مهدی
%A شریعتی, محمد مهدی
%J دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
%D 2018

[Download]