فناوری آموزش, سال (2018-11)

عنوان : ( مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل )

نویسندگان: سهیلا گوهررخی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های تدریس متفاوتی برای فراگیران مورد استفاده قرار می گیرد، اما توافق نظری در این خصوص که کدام روش بهره وری بیشتری دارد، صورت نگرفته است. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل می باشد. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود که به صورت پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. شرکت کنندگان شامل 43 دختر نوجوان داوطلب بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. افراد به صورت تصادفی به سه گروه روش تدریس دستوری، دوسویه و کنترل تقسیم شدند. شرکت کنندگان تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال را مطابق با مدل جنتایل تمرین کردند و عملکرد آنها طی چهار مرحله پیش آزمون، یادداری فوری و یادداری های با تاخیر اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس مرکب با اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گردید. هردو روش دستوری و دو سویه بر عملکرد شرکت کنندگان تاثیر معنی داری داشت -0.05≥P-، اما تفاوت معنا داری بین دو شیوه دستوری و دوسویه دیده نشد-0.05 ≤ P-. نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که در فرایند یادگیری این مهارت، هر دو روش توانست اثرات مثبتی بر آموزش مهارت داشته باشند و موجب پیشرفت مهارت گردد.

کلمات کلیدی

تدریس؛ یادگیری؛ بسکتبال؛ جنتایل؛ عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070932,
author = {گوهررخی, سهیلا and صابری کاخکی, علیرضا and سهرابی, مهدی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل},
journal = {فناوری آموزش},
year = {2018},
month = {November},
issn = {2345-5462},
keywords = {تدریس؛ یادگیری؛ بسکتبال؛ جنتایل؛ عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل
%A گوهررخی, سهیلا
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A سهرابی, مهدی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J فناوری آموزش
%@ 2345-5462
%D 2018

[Download]