پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (3), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (209-222)

عنوان : ( بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 1- واکاوی توصیفی )

نویسندگان: مرتضی خوشخوی , مصطفی مبلی , مجید عزیزی ارانی , کوروش وحدتی , وازگین گریگوریان , عنایت الله تفضلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، تنگناها و مشکل‌های گلخانه‌ها و تولیدهای گلخانه‌ای در شش استان ایران ارزیابی شدند. این مطالعه از نوع کاربردی بود و برای گردآوری اطلاعات و داده‌‌ها از پرسشنامه بهره‌‌گیری شد. در این پرسشنامه موقعیت محلی گلخانه، مشخصات فنی گلخانه، آب، خاک، کود شیمیایی‌‌، سیستم کشت بدون خاک، نوع کشت‌‌، آفت‌ها‌‌ و بیماری‌‌ها، بازاررسانی و هزینه‌‌ها مشخص شدند. برای واکاوی داده‌‌های حاصل از پژوهش توصیفی، از واکاوی یک متغیره یعنی جدول توزیع فراوانی بهره‌‌گیری شد. گستره جغرافیایی پژوهش شامل گلخانه‌‌داران شش استان تهران‌‌، اصفهان‌‌، کرمان‌‌، مرکزی‌‌، البرز و فارس بود که بر اساس آمارنامه‌‌های وزارت جهاد کشاورزی، بیشترین سطح کشت گلخانه‌‌ای را داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین فراوانی سن مالکان و مدیران گلخانه متعلق به رده سنی 31 تا 40 سال بود. مالکان 5/64% و مدیران 7/62% مدرک تحصیلی غیر مرتبط با تولیدهای گلخانه‌‌ای داشتند. از نظر نوع کشت 6/53‌‌% از کشت گلخانه‌‌ها خاکی، 3/37‌‌% آبکشت و 1/9‌‌% آن‌ها هر دو نوع کشت را داشتند. بیشترین فراوانی پوشش گلخانه از نوع پلی‌‌اتیلن با فراوانی 7/42‌% بود. کنترل دما تنها در 2/38% از گلخانه‌‌ها به صورت اتوماتیک انجام شد. منبع تأمین آب 5/74‌‌% گلخانه‌‌ها چاه و سیستم آبیاری 1/79‌‌% گلخانه‌‌ها قطره‌‌ای بود. از نظر نوع محصول3/37% خیار، 6/25‌% گل بریدنی، 2/18% توت فرنگی، 1/9‌% گوجه‌‌فرنگی و در بقیه، سایر سبزی‌‌ها و گیاهان زینتی کشت می‌‌شدند. ویژگی‌‌های دیگری نیز بررسی شدند و در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود گلخانه‌‌ها، ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, انواع گلخانهها, تولیدهای گلخانهای, سیستمهای کشت, مدیریت گلخانهها, منبع تامین آب گلخانهها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070954,
author = {مرتضی خوشخوی and مصطفی مبلی and عزیزی ارانی, مجید and کوروش وحدتی and وازگین گریگوریان and عنایت الله تفضلی},
title = {بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 1- واکاوی توصیفی},
journal = {پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2018},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-4745},
pages = {209--222},
numpages = {13},
keywords = {انواع گلخانهها، تولیدهای گلخانهای، سیستمهای کشت، مدیریت گلخانهها، منبع تامین آب گلخانهها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 1- واکاوی توصیفی
%A مرتضی خوشخوی
%A مصطفی مبلی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A کوروش وحدتی
%A وازگین گریگوریان
%A عنایت الله تفضلی
%J پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 2423-4745
%D 2018

[Download]