پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (3), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (223-236)

عنوان : ( بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 2- واکاوی استنباطی )

نویسندگان: مرتضی خوشخوی , مصطفی مبلی , مجید عزیزی ارانی , کوروش وحدتی , وازگین گریگوریان , عنایت الله تفضلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در یک طرح پژوهشی، تنگناها و مشکل‌های گلخانه‌ها و فراورده‌های گلخانه‌ای درایران ارزیابی شدند. این بررسی از نوع کاربردی بوده و برای گردآوری داده‌‌ها از پرسشنامه بهره‌گیری شد. تصمیم‌‌گیری گلخانه‌داران در مورد استفاده از کود شیمیایی و مبارزه با آفت‌ها در استان‌های تهران، اصفهان، کرمان، مرکزی، البرز و استان فارس که بیشترین سطح زیر کشت گلخانه‌ای را در کشور داشتند، بررسی شدند. واکاوی استنباطی به صورت واکاوی چند متغیره بود. مقیاس سنجش شاخص‌‌ها به صورت متغیر مستقل یا متغیر وابسته، ترتیبی بوده و از طیف لیکرت4 پنج مرتبه‌‌ای برای واکاوی استفاده شد. همچنین در واکاوی رگرسیون، سطح تصمیم‌‌گیری در نقش متغیر وابسته انتخاب شد و هر یک از متغیرهایی که بر سطح تصمیم‌‌گیری گلخانه‌‌داران اثر داشتند، به منزله متغیر مستقل انتخاب شدند. در این مقاله، نتایج در دو قسمت تصمیم‌‌گیری گلخانه‌‌داران در مدیریت مبارزه با آفت‌‌ها و مدیریت استفاده از کود شیمیایی آمده است. نتایج نشان داد که گلخانه‌‌داران شهرستان‌‌های مختلف درتصمیم‌‌گیری برای استفاده از کود شیمیایی متفاوت عمل نمی‌‌کنند ولی تصمیم‌‌گیری متفاوتی درمبارزه با آفت‌ها دارند. بین تعداد دوره‌‌های آموزشی، فاصله تا بازار فروش‌‌، مساحت گلخانه، نوع محصول و نوع پوشش گلخانه با تصمیم‌‌گیری گلخانه‌‌داران در استفاده ازکود شیمیایی رابطه معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین سطح تحصیل، سابقه کار گلخانه‌‌داران، فاصله تا بازارفروش و نوع پوشش گلخانه با سطح تصمیم‌‌گیری گلخانه‌‌داران در مبارزه با آفت‌‌ها رابطه معنی‌‌داری مشاهده شد. در پایان، نتایج حاصل بحث شده و پیشنهاد‌هایی برای بهبود تصمیم‌‌گیری گلخانه‌‌داران ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, آفت, تصمیم‌‌گیری گلخانه‌‌داران, کود شیمیایی, واکاوی رگرسیون در گلخانه‌‌ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070955,
author = {مرتضی خوشخوی and مصطفی مبلی and عزیزی ارانی, مجید and کوروش وحدتی and وازگین گریگوریان and عنایت الله تفضلی},
title = {بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 2- واکاوی استنباطی},
journal = {پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2018},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-4745},
pages = {223--236},
numpages = {13},
keywords = {آفت، تصمیم‌‌گیری گلخانه‌‌داران، کود شیمیایی، واکاوی رگرسیون در گلخانه‌‌ها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 2- واکاوی استنباطی
%A مرتضی خوشخوی
%A مصطفی مبلی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A کوروش وحدتی
%A وازگین گریگوریان
%A عنایت الله تفضلی
%J پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 2423-4745
%D 2018

[Download]