رشد آموزش جغرافیا, دوره (33), شماره (1), سال (2018-11) , صفحات (40-48)

عنوان : ( مقدمه ای بر تاریخچۀ علم جغرافیا در ایران و جهان اسلام )

نویسندگان: محسن جان پرور , آرش قربانی سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

براساس تعریف علمای علم منطق، موضوع یک علم عبارت است از آن چیزی که در آن علم از احوال و عوارض ذاتی و ب یواسطة آن بحث میشود. از این رو، تحولات صورت گرفته در عرص ههای مختلف علم جغرافیا باعث شک لدهی مباحث جدید در عرصه مطالعه در حوزه جغرافیا شده است. با این تدابیر جهت شناخت نسبت به تحولات صور تگرفته نیاز به آن است که تاریخچه علم جغرافیا آ نگونه که شایسته و بایسته است تب یین شود. براین مبنا، تحقیق حاضر با روش و نگرشی فلسفی بر پایة داد ههای کتابخان های به انجام رسیده است و تلاش دارد تاریخچه ای رسا و مختصر در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار دهد تا از این طریق، آ نگونه که بایسته و شایسته است درک و شناخت لازم از علم جغرافیا را برای خوانندگان و پژوهشگران این عرصه فراهم آورد و کارهای پیش رو ب هصورت دقی قتر پیش رود.

کلمات کلیدی

, تاریخچه علم, جغرافیا, ایران, جهان اسلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070957,
author = {جان پرور, محسن and قربانی سپهر, آرش},
title = {مقدمه ای بر تاریخچۀ علم جغرافیا در ایران و جهان اسلام},
journal = {رشد آموزش جغرافیا},
year = {2018},
volume = {33},
number = {1},
month = {November},
issn = {1606-9137},
pages = {40--48},
numpages = {8},
keywords = {تاریخچه علم، جغرافیا، ایران، جهان اسلام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقدمه ای بر تاریخچۀ علم جغرافیا در ایران و جهان اسلام
%A جان پرور, محسن
%A قربانی سپهر, آرش
%J رشد آموزش جغرافیا
%@ 1606-9137
%D 2018

[Download]