کتاب ماه کلیات, دوره (15), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (18-21)

عنوان : ( سازماندهی اطلاعات )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در موردکتابی که در ادامه معرفی می‌شود بایستی بر این نکته تأکید کردکه در این کتاب اگرچه به تمام وجوهی که در بالا بدان اشاره شدتوجه نشده،در مجموع می‌توان اثر را یکی از آثار نسبتا کامل درحوزه سازماندهی اطلاعات دانست. همانگونه که مؤلف در مقدمه ویرایش اول کتاب خود نیز به اینمسئله توجه می‌کند،در میان آثار منتشره در حوزه سازماندهی،بسیاری از منابع بیشتر از آنکه به صورت وسیع کلمه به دامنهسازماندهی اطلاعات توجه کنند،به بحث فهرست‌نویسی و رده‌بندیپرداخته‌اند. لازم به توضیح است،وزن اطلاعات&%17106OKKG171G% (به تصویر صفحه مراجعه شود)ارائه‌شده در این فصل برای فهرست‌های کتابخانه‌ای،نسبت بهسایر ابزارها بیشتر است. نبایستیفراموش کرد که این موارد،مفاهیمی نسبتا جدید هستند که هرچندممکن است به صورتی جامع‌تر در کتاب‌های دیگر منتشر شدهباشند،طرح آنها در کتاب حاضر با حفظ تناسب توجه به مفاهیم،می‌توانست اطلاعات نسبتا خوبی به منظور آشنایی اولیه را در اختیارمخاطبان خود قرار دهد. *مورد دیگر را شاید نتوان متوجه اثر حاضر دانست؛تاکنون سهویرایش از این کتاب منتشر شده است،که در آخرین ویرایش نهتنها بر تعداد فصول افزوده شده است(11 فصل)،بلکه مفاهیمجدیدی نیز در دایره حوزه‌های موضوعی تحت پوشش کتاب قرارگرفته‌اند. نتیجه‌گیری با توجه به اینکه ویرایش سوم این کتاب هم‌اکنون در بازار بین المللی(به تصویر صفحه مراجعه شود)موجود است،و نیز نظر به اینکه بسیاری از مفاهیم مطرح‌شده درویرایش جدید،در ویرایش‌های قبلی کتاب وجود نداشته‌اند،جایآن دارد ویرایش سوم این کتاب به عنوان ویرایش بعدی این اثرارزشمند در دست ترجمه قرار بگیرد. همانگونه پیشتر نیز بیانشد،با توجه به بحث وجود مانع زبانی برای جمع قابل توجهی ازدانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد،به نظر می‌رسدسرمایه‌گذاری بر ترجمه آخرین ویرایش این اثر توجیه‌پذیر باشد.

کلمات کلیدی

, سازماندهی اطلاعات , ویرایش , کتاب , حوزه سازماندهی اطلاعات , حوزه سازماندهی اطلاعات در زبان , سازماندهی اطلاعات و متون مرتبط , مفهوم سازماندهی اطلاعات , کتاب سازمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070971,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {سازماندهی اطلاعات},
journal = {کتاب ماه کلیات},
year = {2012},
volume = {15},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-6741},
pages = {18--21},
numpages = {3},
keywords = {سازماندهی اطلاعات ، ویرایش ، کتاب ، حوزه سازماندهی اطلاعات ، حوزه سازماندهی اطلاعات در زبان ، سازماندهی اطلاعات و متون مرتبط ، مفهوم سازماندهی اطلاعات ، کتاب سازماندهی اطلاعات ، کتاب‌های جامع در حوزه سازماندهی ، ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازماندهی اطلاعات
%A ارسطوپور, شعله
%J کتاب ماه کلیات
%@ 1735-6741
%D 2012

[Download]