کتاب ماه کلیات, دوره (16), شماره (8), سال (2013-8) , صفحات (22-26)

عنوان : ( سازماندهی اطلاعات: از رف تا وب )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سـازماندهى اطلاعـات چنـان گسـترة وسـیعى دارد کـهدر بیشـتر مـوارد کمتـر اثـرى را مىتـوان مشـاهده کـرد کـه شـامل تمـام جنبههـاى مطـرح در ایـن زمینـه باشـد. تلاشهـاى مختلفـى در مـورد دسـتهبندى زمینههـاى فرعـى ایـن حـوزة موضوعـى صـورت گرفتـه اسـت کـه از میـان برجسـتهترین آنهـا مىتـوان به رده بندی شناسی هاج 2000 (بـراى نظامهاى سـازماندهى دانـش، سـاختوارة نظـرى سـونونیوس ) 2000 (و یـا گروهبنـدى ولوچـى 2005 (اشـاره کـرد؛ کـه هریـک بسـته بـه نـوع نـگاه، دسـته بندى هاى متفاوتـى بهم نظـور پوشـش حـوزة وسـیع سـازماندهى اطلاعـات داشـته اند. هـاج در رده بندى شناسـى نظامهـاى سـازماندهى دانـش در کتابخانه هـاى دیجیتـال سـاختارى سـه بخشـى را ارائـه مىکنـد. ـ • فهرست واژگان • فهرستهاى مستند • واژهنامههاى تخصصى • فرهنگها • جاىنامه ها ـ ردهبندى ها و دسته بندى ها • سرعنوانهاى موضوعى • طرحهاى ردهبندى • رده بندى شناسى ها • طرحهاى دستهبندى ـ فهرستهاى رابطهاى • اصطلاحنامه ها • شبکه هاى معنایى • هستى شناسى ها ایـن دسـته بندى بـا دخالـت دادن فهرسـتهاى واژگان در واقـع نشـان از رویکـرد نظرى قـوى و عمیق هاج به بحث سـازماندهى اطلاعـات و دانـش دارد. توجـه کارکـردى بـه ابزارهـا و نظام هاى سـازماندهى اطلاعـات و دانـش از عمده تریـن رویکردهایى اسـت کـه چارچـوب نظـرى متـون حـوزة سـازماندهى اطلاعـات را مى سـازد. روشـى کـه در متـون خارجى همچـون تیلـور (1390،( سـونویوس (2000 و 2003 (و ولوچـى (2005 (و متـون داخلـى همچـون پوراحمـد و حسـنى (1387 (و فتاحـى، طاهـرى و ناقدىاحمـدى (1388 (نیـز قابل مشـاهده اسـت؛ راهبردى اسـت کـه چودهارىهـا نیـز در ایـن کتـاب دنبـال کردهانـد.

کلمات کلیدی

, نقد کتاب, سازماندهی اطلاعات: از رف تا وب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070973,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {سازماندهی اطلاعات: از رف تا وب},
journal = {کتاب ماه کلیات},
year = {2013},
volume = {16},
number = {8},
month = {August},
issn = {1735-6741},
pages = {22--26},
numpages = {4},
keywords = {نقد کتاب; سازماندهی اطلاعات: از رف تا وب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازماندهی اطلاعات: از رف تا وب
%A ارسطوپور, شعله
%J کتاب ماه کلیات
%@ 1735-6741
%D 2013

[Download]