پژوهش علف های هرز, دوره (9), شماره (2), سال (2018-1) , صفحات (53-62)

عنوان : ( غربال گری ارقام و توده های گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در شرایط گلخانه )

نویسندگان: مریم شوریابی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , علی گنجعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور غربال¬گری ارقام و توده های گوجه فرنگی از نظر میزان تحمل به آلودگی علف هرز انگل گل جالیز مصری آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در شرایط گلخانه¬ای انجام شد. در این آزمایش 23 رقم کال¬جی¬ان، سی¬اچ، پرایمو، فلات، کارون، هیبرید پتوپراید¬II، هیبرید PS 6515، هیبرید اسپیدی، هیبرید ادِن، هیبرید فیرنزه، هیبرید پتوپراید¬¬V، هیبرید کومودورو، هیبرید DRD8564، هیبرید زمان، هیبرید سوپرست، آماپولا، سوپراستار، کوئین، سوپرچف، اوربانا، GS15، مارکونی، موبیل و 4 توده محلی (اصفهان، مازندران، کلاغان، خراسان) گوجه فرنگی در دو سری تیمار آلوده به گل جالیز و شاهد (عاری از گل جالیز) در گلدان¬هایی به قطر 22 سانتی متر کشت شدند. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش، ارقام و توده های گوجه فرنگی مورد بررسی اختلاف معنی داری در زیست¬توده داشتند و پارازیته شدن آنها به گل جالیز منجر به کاهش معنی¬دار وزن تر و خشک همه¬ی ارقام و توده ها شد. ارقام و توده های گوجه فرنگی از نظر تحمل به گل جالیز اختلاف معنی داری با هم داشتند. به طور کلی بر اساس نتایج به دست آمده می توان ارقام اوربانا و GS15 و مارکونی را در کنار توده-های گوجه فرنگی، ارقام حساستر در مقابل گل جالیز مصری معرفی کرد؛ حال آنکه ارقام کال جی ان، پرایمو، هیبرید پتوپرایدV، هیبرید زمان و هیبرید سوپرست با وجودی که از قابلیت پارازیته شدن بالایی در مواجهه با گل جالیز برخودار بودند، امّا مشاهده شد در مقایسه با دیگر ارقام کمترین میزان کاهش وزن اندام های هوایی و ریشه را در حضور گل جالیز به خود اختصاص دادند. همچنین مقایسه توده ها و ارقام گوجه فرنگی نشان داد علی رغم تولید زیست توده بالاتر توده ها در شرایط عاری از گل جالیز، در شرایط پارازیته شدن به گل جالیز توده¬ها از حسّاسیّت بیشتری برخوردار بودند و آسیب شدیدتری را متحمل شدند.

کلمات کلیدی

, ارقام حساس, بیومس, ریشه, علف هرز انگل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070980,
author = {شوریابی, مریم and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and گنجعلی, علی},
title = {غربال گری ارقام و توده های گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در شرایط گلخانه},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2018},
volume = {9},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-6563},
pages = {53--62},
numpages = {9},
keywords = {ارقام حساس، بیومس، ریشه، علف هرز انگل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T غربال گری ارقام و توده های گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در شرایط گلخانه
%A شوریابی, مریم
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A گنجعلی, علی
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2018

[Download]