رخساره های رسوبی, دوره (9), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (87-108)

عنوان : ( محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنزی توالی کربناته بیستون (کرتاسه زیرین) منطقه کرمانشاه، غرب ایران )

نویسندگان: مهناز عظیمی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , کمال طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی کربناته بیستون با ضخامت حدود 2022 متر به عنوان بخشی از توالی رسوبی زاگرس مرتفع به سن تریاس پسین کرتاسه پسین )سنومانین( در شرق شهر کرمانشاه رخنمون دارد. در این مطالعه برای اولین بار رخسارههای رسوبی، محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر سننگ آهنک هنای بیسنتون )بخش کرتاسه زیرین( مطالعه شده است. مطالعات پتروگرافی صورت گرفته بر روی این توالی کربناته به شناسایی 8 رخساره کربناتی منجر شند کنه در بخش میانی و داخلی یک رمپ هموکلینال کربناته و در زیر محیطهای دریای باز، پشنته، گگنون و پهننه جزرومندی تشنکیش شنده اسنت. از مهن تنرین فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر توالی مورد مطالعه میتوان به میکریتی شدن، آشفتگی زیستی، جانشنینی )دولنومیت ی شندن، سیلیسنی شندن، پیریتنی شندن و ددولومیتی شدن(، فشردگی فیزیکی و شیمیایی )استیلولیتی شدن(، شکستگی و پرشندگی، نوومورفیسن ، سنیمانی شندن )بلنوکی، رورشندی هن محنور، پوئیکیلوتاپیک، ه ضخامت، دروزی و ه بعد(، انحلال و هماتیتی شدن اشاره نمود که این فرآیندها در سه محیط دیاژنز درینایی، تند فین )دفننی کن عمق و عمیق( و باگ آمدگی )باگ آمدگی و متووریک( طی کردهاند.

کلمات کلیدی

سنگ آهکهای بیستون؛ کرتاسه زیرین؛ رخساره؛ محیط رسوبگذاری؛ دیاژنز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070982,
author = {عظیمی, مهناز and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and کمال طاهری},
title = {محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنزی توالی کربناته بیستون (کرتاسه زیرین) منطقه کرمانشاه، غرب ایران},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-787X},
pages = {87--108},
numpages = {21},
keywords = {سنگ آهکهای بیستون؛ کرتاسه زیرین؛ رخساره؛ محیط رسوبگذاری؛ دیاژنز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنزی توالی کربناته بیستون (کرتاسه زیرین) منطقه کرمانشاه، غرب ایران
%A عظیمی, مهناز
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A کمال طاهری
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2016

[Download]