پژوهش های تولیدات دامی, دوره (9), شماره (20), سال (2018-9) , صفحات (10-18)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف کورکومینوئیدها بر عملکرد،کیفیت تخم مرغ، برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغهای تخمگذار )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , محمود رضا جعفری , جلیل توکل افشاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی اثر سطوح مختلف کورکومینوئیدها در جیره بر صفات تولیدی، کیفیت تخممرغ، برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خونی، سیستم ایمنی و قابلیت هضم آنها در مرغهای تخمگذار طی مرحله پایانی دوره تولید اجرا شد. تعداد 160 قطعه مرغ تخمگذار با سن 60 هفته در قالب طرحی کاملا تصادفی مشتمل بر چهار تیمار، هر تیمار متشکل از چهار تکرار و هر تکرار شامل ده پرنده مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارها عبارت بودند از جیره پایه فاقد کورکومینوئید (جیره شاهد) و جیره های حاوی 400 ،800 و 1200 میلیگرم در کیلوگرم کورکومینوئید خالص. صفات عملکرد بهصورت هفتگی و صفات کمی و کیفی تخممرغ هر دو هفته یکبار ارزیابی شدند. افزودن کورکومینوئیدها به جیره با بهبود معنیدار (05/ 0<P (درصد تولید همراه بود. گروههای دریافت کننده کورکومینوئید در قیاس با گروه شاهد، توده تخم مرغ تولیدی بیشتری را به خود اختصاص دادند. تغییرات رنگ زرده از جمله تغییرات کیفیت داخلی تخم مرغ در نتیجه افزودن کورکومینوئیدها به جیره بود که از حیث آماری از هفته اول به بعد اختلاف معنیداری را نشان داد (05/ 0 <P .(در هفته 64 افـزایش معنی داری در فعالیت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT (در نمونه سرم گروهای دریافت کننده ی 1200 میلیگرم درکیلوگرم نشان داده شد (05/ 0 <P .(در هفته 68 آزمایش، نسبت LDL:HDL در گروه های دریافتکننده سطح 400 و 800 میلیگرم کورکومینوئید نسبت به گروه شاهد بالاتر بوده و اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0<P .(افزودن 400 میلیگرم کورکومینوئیدها توانست بالاترین تیتر آنتیبادی نسبت به تیمارهای دیگر را به خود اختصاص دهد، همچنین همین سطح بیشترین میزان جذب را نیز دارا بود (05/ 0<P .(استفاده از کورکومینوئیدها در سطح 400 میلیگرم توانست در رنگ زرده را بهبود و پاسخ ایمنی ایجاد کرده، همچنین سبب کاهش LDL شده و این سطح بیشترین جذب را بهخود اختصاص داد.

کلمات کلیدی

, کورکومینوئید, پروفیل لیپیدی خون, سیستم ایمنی, قابلیت هضم, کیفیت تخممرغ, مرغ تخمگذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070983,
author = {کرمانشاهی, حسن and گلیان, ابوالقاسم and محمود رضا جعفری and جلیل توکل افشاری},
title = {تأثیر سطوح مختلف کورکومینوئیدها بر عملکرد،کیفیت تخم مرغ، برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغهای تخمگذار},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {20},
month = {September},
issn = {2251-8622},
pages = {10--18},
numpages = {8},
keywords = {کورکومینوئید، پروفیل لیپیدی خون، سیستم ایمنی، قابلیت هضم، کیفیت تخممرغ، مرغ تخمگذار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف کورکومینوئیدها بر عملکرد،کیفیت تخم مرغ، برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغهای تخمگذار
%A کرمانشاهی, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A محمود رضا جعفری
%A جلیل توکل افشاری
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2018

[Download]