کتاب ماه کلیات, دوره (15), شماره (6), سال (2012-6) , صفحات (43-46)

عنوان : ( آشنایی با مبانی آر دی ای )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070990,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {آشنایی با مبانی آر دی ای},
journal = {کتاب ماه کلیات},
year = {2012},
volume = {15},
number = {6},
month = {June},
issn = {1735-6741},
pages = {43--46},
numpages = {3},
keywords = {نقد کتاب; آشنایی با مبانی آر دی ای;دی ، ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتاب‌شناختی ، قواعد ، مجموعه قواعد توصیف و دست‌رسی ، قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن ، کتاب ، قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن ویرایش ، مجموعه قواعد فهرست‌نویسی ، قواعد توصیف و دست‌رسی منبع ، ویرایش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آشنایی با مبانی آر دی ای
%A ارسطوپور, شعله
%J کتاب ماه کلیات
%@ 1735-6741
%D 2012

[Download]