کتاب ماه کلیات, دوره (16), شماره (192), سال (2013-12) , صفحات (22-26)

عنوان : ( کتابخانه های رقومی: یکپارچه سازی محتوا و سیستم ها )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070992,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {کتابخانه های رقومی: یکپارچه سازی محتوا و سیستم ها},
journal = {کتاب ماه کلیات},
year = {2013},
volume = {16},
number = {192},
month = {December},
issn = {1735-6741},
pages = {22--26},
numpages = {4},
keywords = {نقد کتاب; کتابخانه های رقومی: یکپارچه سازی محتوا و سیستم ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کتابخانه های رقومی: یکپارچه سازی محتوا و سیستم ها
%A ارسطوپور, شعله
%J کتاب ماه کلیات
%@ 1735-6741
%D 2013

[Download]