نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات, دوره (2), شماره (5), سال (2015-4) , صفحات (5-11)

عنوان : ( رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملی )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

------------------------

کلمات کلیدی

----------
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070994,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملی},
journal = {نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات},
year = {2015},
volume = {2},
number = {5},
month = {April},
issn = {2423-5296},
pages = {5--11},
numpages = {6},
keywords = {----------},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملی
%A ارسطوپور, شعله
%J نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات
%@ 2423-5296
%D 2015

[Download]