اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند , 2016-05-18

عنوان : ( معرفی تکنولوژیهای شهر هوشمند و بررسی چالشهای امنیت سایبری آنها )

نویسندگان: سمیه سلطانی , حمید رضا محروقی , سیدامین حسینی سنو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شهرها در سراسر دنیا به سمت استفاده از تکنولوژیهای جدید و هوشمند شدن گرایش پیدا کردهاند. تکنولوژیهای جدید باعث ارتقای کیفیت زندگی شهروندان میگردند. البته در کنار مزایای استفاده از هر تکنولوژی، مسائل و چالشهای جدیدی بروز میکند. بهدلیل متکی بودن مولفههای مختلف شهرهای هوشمند بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، چالشهای امنیت سایبری موجود در این حوزه بر شهرهای هوشمند تاثیر میگذارد. در این مقاله ضمن معرفی مفهوم شهر هوشمند و مولفهها و زیرسیستمهای آن، به بررسی چالشهای امنیت سایبری هر یک از این مولفهها میپردازیم.

کلمات کلیدی

, شهر هوشمند, امنیت, خانهی هوشمند, شبکه هوشمند, حملونقل هوشمند, سلامت هوشمند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071007,
author = {سلطانی, سمیه and حمید رضا محروقی and حسینی سنو, سیدامین},
title = {معرفی تکنولوژیهای شهر هوشمند و بررسی چالشهای امنیت سایبری آنها},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند},
year = {2016},
location = {شهر قم, ايران},
keywords = {شهر هوشمند، امنیت، خانهی هوشمند، شبکه هوشمند، حملونقل هوشمند، سلامت هوشمند.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی تکنولوژیهای شهر هوشمند و بررسی چالشهای امنیت سایبری آنها
%A سلطانی, سمیه
%A حمید رضا محروقی
%A حسینی سنو, سیدامین
%J اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
%D 2016

[Download]